Sorting by

×
1. Ak nastalo úmrtie doma, je potrebné zavolať lekára na tel. č. 112. Lekár vykoná prehliadku zosnulého, vyplní list o prehliadke a štatistické hlásenie o úmrtí. V tomto liste lekár napíše informáciu o ďalšom postupe:
 • Ak lekár nariadi pitvu, telo odvezie pohrebná služba (ktorú zavolá lekár) na patológiu.
 • Ak lekár pitvu nenariadi v ostatných prípadoch kontaktujte Pohrebníctvo Pieta Kežmarok.
Telefónne čísla na Pohrebníctvo Pieta Kežmarok:
 • pohotovosť nonstop: 0905 247 466, 0907 883 985, 0915 697 177, 0915 697 178, 0905 247 101
 • v pracovný deň: 052/ 452 2464, 0911 362 953
2. Po obdržaní informácie, že úmrtie nastalo v domove sociálnych služieb alebo inom sociálnom zariadení, kontaktujte zamestnancov Pohrebných a cintorínskych služieb Pieta Kežmarok (PaCS) na telefónnom čísla:
 • pohotovosť nonstop: 0905 247 466, 0907 883 985, 0915 697 177, 0915 697 178, 0905 247 101
 • v pracovný deň: 052/ 452 2464, 0911 362 953
3. Po príchode pracovníkov PaCS, podpíšete splnomocnenie k prevozu zosnulého do chladiaceho zariadenia PCS. 4. Obliekanie zosnulého (pri úmrtí doma) Obliekanie zosnulého môžu vykonať príbuzní ešte doma, alebo túto službu vykonajú pracovníci PCS v svojich priestoroch. V prípade, že príbuzní požiadajú o tento úkon PCS, je potrebné oblečenie priniesť do našej kancelárie. Pri úmrtí v domove sociálnych služieb alebo v inom zariadení, obliekanie prevádza pohrebná pohrebná služba. 5. Vybavenie pietneho aktu (kremácie) a všetkých súvislosti s ním, vybavíte na našej prevádzke. Naša pohrebná služba Pieta Kežmarok zabezpečí:
 • prevoz zosnulého
 • prevzatie listov o prehliadke a štatistického hlásenia od obhliadajúceho lekára
 • vybavenie matriky, úmrtného listu
 • vybavenie obradu (deň, hodina)
 • vyhotovenie parte, vyvesenie na našej výveske, oznam na našej webovej stránke
 • vykonanie obradu
 • pochovanie
 • pri kremačnej rozlúčke prevoz do krematória
K vybaveniu týchto úkonov je potrebná osobná súčinnosť s pozostalými, ktorí prinesú do vybavovacej kancelárie našej pohrebnej služby list o prehliadke a štatistické hlásenie o úmrtí zosnulého (ak ho prevezmú od lekára), občiansky preukaz zosnulého, fotografiu zosnulého (ak je prianie ju pri pohrebnom obrade prezentovať). 6. Po dohodnutom termíne pohrebu našou PaCS, pozostalí môžu kontaktovať kňaza príslušného vierovyznania zosnulého (kňazi žiadajú osobnú účasť pozostalých na farskom úrade, naša PaCS môže poskytnúť kontakty na duchovných ako i ďalšie rady). 7. Pri občianskom obrade sprostredkujeme kontakt na Mestský úrad Kežmarok – osobná účasť. 8. Pochovanie môže byť najskôr 48 hod. od úmrtia. 9. Vybavenie pietneho aktu pochovaním
 • ak je potrebné nové hrobové miesto, je potrebné spísať zmluvu o prenájme hrobového miesta a uhradiť poplatok na dobu tlenia, ktorá je v Poprade určená na 30 rokov
 • ak už hrobové miesto bolo prenajaté, je potrebný súhlas nájomcu s pochovaním (v prípade ak žije).
10. Vybavenie pietneho aktu – kremácia
 • súhlas lekára so spopolnením
 • naša pohrebná služba vybaví všetky náležitosti ohľadom spopolnenia v krematóriách Košice alebo Banská Bystrica. Znamená to odvoz zosnulého do krematória, na požiadanie zaslanie urny na udanú adresu, osobnú účasť pri spopolnení v krematóriu v Košiciach (B.Bystrica takéto služby neposkytuje), vybavenie pohrebného obradu v krematóriu.
11. Naša pohrebná služba Pieta Kežmarok ponúka:
 • vypísanie krížov, satén na vystlanie a ozdobu hrobu, koberce na úpravu hrobového miesta (jamy), poskytnutie stojana s vetvičkami buxusu, stojany na vence
 • výber rôznych rakiev a obalov na urny (v mieste PaCS)
 • výber vencov a kvetín(živých, umelých, vypísanie stúh na vence) v kvetinovej sieni
 • pred samotným obradom ½ hod. výstavka zosnulého – za sklom, bez účasti verejnosti, len pre najbližšiu rodinu, – s verejnosťou – prístup až k zosnulému
 • počas výstavky smútočná hudobná produkcia
 • uvádzanie obradu, poďakovanie, prečítanie príhovoru
 • po kremačnom obrade odnesenie kvetinových darov na hr. miesto, k hlavnému krížu alebo na hroby padlých vojakov (podľa priania pozostalých).
Vďaka službám ponúkaných našou pohrebnou službou, na jednom mieste vybavíte všetky náležitosti spojené s pohrebom, prenájmom hrobového miesta a kremáciou.

Články o pohrebníctve a cintorínoch