Sorting by

×

Údaje o firme

Názov: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,  (ďalej aj „VPSKK“)
Zriaďovateľ: Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Sídlo organizácie: Poľná 1, 060 01 Kežmarok
IČO: 42234891
IČ DPH: SK 2023473045
DIČ: 2023473045
Právna forma: príspevková organizácia
Dátum zriadenia: 01.04.2012
Doba zriadenia: na dobu neurčitú
Registrácia: Okresný úrad Kežmarok, živnostenský register: 730-12766
Štatutárny orgán: riaditeľ príspevkovej organizácie

Zverejnené zmluvy

(pripravujeme)