Sorting by

×

Na Slovensku sú v súčasnosti len dva spôsoby:

Klasický pohreb (pochovanie zosnulého v rakve do zeme alebo hrobky)
Pochovanie môže byť buď do nového hrobového miesta alebo do existujúceho hrobového miesta,
ktorým disponujú pozostalí – nesmie sa však pochovávať do hrobu v ktorom ešte neprebehla tlecia
doba. Za hrobové miesto sa následne platí poplatok stanovený pre daný cintorín resp. obnovuje sa
nájomné pri pochovaní vždy na tleciu dobu t.j. 30 rokov pochovanie do zeme a 50 rokov pochovanie
do hrobky.
Nové hrobové miesto zabezpečí len ten, komu rozhodnutie o pridelení prislúcha (správca cintorína,
mesto, obec). Pri vybavovaní pohrebu je potrebné zabezpečiť so správcom cintorína výkop alebo
sprístupnenie hrobového miesta (buď to zabezpečí vybraná pohrebná služba alebo pozostalí).

Kremácia

V prípade kremácie sa vykoná najskôr pohrebná rozlúčka so zosnulým v dome smútku, alebo na
cintoríne či v kostole, následne po rozlúčke je uskutočnený pohrebnou službou prevoz do krematória
(Košice, Banská Bystrica…) a až po doručení urnovej schránky do pohrebných služieb, kedy sú
pozostalí kontaktovaní, sa uskutoční uloženie urny do hrobového – urnového miesta alebo
kolumbária, uskutočňuje sa aj rozptyl alebo vsyp na miestach na to určených. Celý postup je vhodné
dohodnúť s vybranou pohrebnou službou.

V minulosti sa hlavne kvôli zvyklostiam v jednotlivých regiónoch preferovalo pochovávanie do zeme.
Dnes kvôli migrácií, variabilite, obsadenosti hrobových miest či zo stránky ekonomickej dá povedať,
že sa dostala do popredia práve kremácia. Dôvod je aj ten, že ak sa človek rozhodne napr.
presťahovať a chce mať svojich zosnulých na cintoríne v mieste svojho bydliska, je ľahšie premiestniť
urnovú schránku ako žiadať o exhumáciu.

Spracovala: Ing. Soňa Brijová