Sorting by

×

Zákon z 3. marca 2010 č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebnej služby, krematória, pohrebiska, s prevádzkovaním balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov.

§ 2

Základné pojmy

(1) Na účely tohto zákona

a) ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo, 1)

b) ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní,

c) počiatočná starostlivosť o mŕtveho je krátkodobé opatrenie vykonané na mieste úmrtia a príprava na prepravu,

d) zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami je manipulácia, preprava, prenos, úprava od momentu smrti po pochovanie,

e) zaobchádzanie s ľudskými ostatkami je exhumácia, manipulácia, preprava a opätovné pochovanie,

f) úprava ľudských pozostatkov je ich úprava pred pietnym uložením do rakvy; zahŕňa najmä umývanie, kozmetickú úpravu, obliekanie do šiat alebo rubáša,

g) balzamovanie je úprava ľudských pozostatkov zamedzujúca rozvoju posmrtných zmien vyvolaných hnilobnými baktériami alebo hmyzom,

h) konzervácia je úprava ľudských pozostatkov prostriedkami spomaľujúcimi rozvoj posmrtných zmien vyvolaných hnilobnými baktériami alebo hmyzom,

i) transportná rakva je rakva určená na prepravu a prenos ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,

j) transportný vak je nepriepustný obal, ktorý slúži na prepravu a prenos ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, ak použitie transportnej rakvy nie je možné,

k) konečná rakva (ďalej len „rakva“) je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú,

l) preprava je vnútroštátna alebo medzinárodná preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov po zemi, na mori, vodnými cestami alebo vzduchom, okrem spopolnených ľudských pozostatkov, ktorá je potrebná medzi úmrtím a pochovaním,

m) miestna preprava je preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov počas pohrebného sprievodu,

n) pohrebný sprievod je sprievod ľudí, ktorí idú peši za rakvou v rámci obce,

o) pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky na verejnom pohrebisku (ďalej len „pohrebisko“), uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom popola na vsypovej lúke, alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku; popol sa môže uložiť aj na inom mieste,

p) opätovné pochovanie je premiestnenie ľudských ostatkov z jedného miesta pochovania na iné miesto,

q) pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne spojený s obradom,

r) spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu,

s) krematórium je budova vybavená zariadeniami určenými na spopolňovanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov vrátane pomocných zariadení a priestorom na pohrebný obrad,

t) obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáže listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí alebo pasom pre mŕtvolu a obstaráva pohreb,

u) pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka,

v) cintorín je pohrebisko určené na pochovanie,

w) kolumbárium je miesto na pohrebisku, ktoré slúži na ukladanie urien s popolom do oddelených, uzavretých miest na uloženie urny s popolom,

x) urnový háj je miesto na pohrebisku na uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do zeme,

y) urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie urny s popolom do zeme,

z) márnica je osobitné miesto, ktoré je spôsobilé na dočasné uloženie ľudských pozostatkov,

aa) hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto na uloženie urny,

ab) hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme,

ac) prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch rakiev s ľudskými pozostatkami nad sebou tak, aby pred uplynutím tlecej doby nedošlo pri ukladaní vrchnej rakvy k manipulácii s telesnými ostatkami uloženými v spodnej rakve,

ad) dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami bezprostredne vedľa seba,

ae) hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý slúži na ukladanie rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, kde sa rakva nezasypáva zeminou,

af) exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované,

ag) skrývka je vrstva zeme, ktorá sa pred zrušením rozptylovej lúky alebo vsypovej lúky odstraňuje,

ah) služby súvisiace s pohrebníctvom sú služby poskytované v súvislosti s pohrebom a služby spojené s údržbou hrobového miesta,

ai) pieta je spôsob dôstojného zaobchádzania s ľudskými pozostatkami pred ich pochovaním, počas pohrebného sprievodu, pohrebného obradu a pri ich pochovávaní a s ľudskými ostatkami počas exhumácie až do ich opätovného pochovania,

aj) poverená pohrebná služba je pohrebná služba poverená obstarávateľom pohrebu zabezpečiť činnosti podľa § 8 ods. 2,

ak) ekologické pochovanie je uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pohrebisku v biologicky rozložiteľnej urne.

(2) Ustanovenie § 2 ods. 1 písm. b), d), e), k) až ab), ad) až af), ai) až ak), § 3, § 4 ods. 1 písm. f), § 5 ods. 2 písm. a), § 8 ods. 2 písm. c) a d), § 8 ods. 4 písm. g), i) a j), § 11 ods. 2, § 11 ods. 3 písm. d) až g), i) a k), § 32 ods. 1 písm. j) a l) a § 33 ods. 17 písm. c) sa vzťahuje aj na potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod, ak rodič požiadal o jeho vydanie na pochovanie.

Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami

§ 3

(1) Ľudské pozostatky musia byť pochované na pohrebisku alebo spopolnené.

(2) S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať dôstojne a tak, aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia 2) alebo verejného poriadku.

(3) Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 24 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, mŕtveho možno ihneď pochovať; to neplatí, ak bola pitva nariadená v trestnom konaní, 3) ľudské pozostatky možno pochovať za podmienok uvedených v osobitnom predpise.

(4) Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 14 dní od úmrtia. Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v mraziacom zariadení, sa musia pochovať do 30 dní od uloženia; pohrebná služba môže v odôvodnených prípadoch umožniť predĺženie tejto lehoty.

(5) Časti ľudského tela, orgány odňaté živým darcom alebo mŕtvym darcom, ak sa nepoužijú na vedecké, liečebné, preventívne alebo výučbové účely a ak neexistuje podozrenie z trestného činu, ako aj orgány odňaté živým darcom alebo mŕtvym darcom, ktoré sa použili na vedecké, liečebné, preventívne účely alebo výučbové účely, sa musia spopolniť v spaľovni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu. 4)

(6) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť 5) (ďalej len „poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“), musí zabezpečiť pochovanie ľudských pozostatkov, ktoré sa použili na vedecké účely alebo výučbové účely.

(7) Rodič potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu môže najneskôr do štyroch dní od vzniku tejto skutočnosti písomne požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o jeho vydanie poverenej pohrebnej službe na pochovanie. Na pochovanie bude potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod vydaný bez biologického materiálu určeného na bioptické vyšetrenie vrátane biologických zvyškov po potrate, ak sa nedajú od ľudského plodu oddeliť; ľudský plod nebude môcť byť vydaný, ak bol bez zvyšku použitý na bioptické vyšetrenie. Postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je upravený v prílohe č. 1a.

(8) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého došlo k potrateniu ľudského plodu alebo k predčasnému odňatiu ľudského plodu, ak rodič nepožiadal o jeho vydanie na pochovanie podľa odseku 7 a nepoužil sa na vedecké účely alebo výučbové účely a ak neexistuje podozrenie z trestného činu, je povinný zabezpečiť jeho spopolnenie v spaľovni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu. 4)

(9) Ľudské pozostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená pravými kiahňami, antraxom (slezinovou sneťou), cholerou, hemoragickými horúčkami alebo inými vysokovirulentnými prenosnými ochoreniami (ďalej len „nebezpečná choroba“), sa musia uložiť len do vzduchotesne uzatvárateľnej rakvy vybavenej nepriepustnou vložkou.

(10) Ak bola osoba v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou, lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela 6) a vystavil list o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva 7) telefonicky, elektronickou poštou alebo kuriérom.

(11) Pri úmrtí osoby, ktorej boli pri liečbe implantované uzavreté rádioaktívne žiariče alebo aplikované rádionuklidy, alebo pri závažnom podozrení, že ľudské pozostatky sú kontaminované rádionuklidmi, lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť orgánu štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany, 7a) ktorý bezodkladne vydá pokyny na zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami.

(12) Ľudské pozostatky sa môžu vystavovať len v súlade s § 4 ods. 1 písm. b) a c). Inak vystavovať ľudské pozostatky je zakázané okrem

a) historických zbierok v múzeách a múzejných zariadeniach,

b) archeologických nálezov, 7b) krýpt, kostníc,

c) náboženských relikvií,

d) iných miest s ľudskými pozostatkami sprístupnenými verejnosti podľa osobitného predpisu. 7c)

(13) Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami pri úmrtí na námornej lodi upravuje osobitný predpis.8)

§ 4

(1) Pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami je zakázané

a) upravovať ľudské pozostatky, konzervovať, balzamovať alebo vystaviť počas obradu ľudské pozostatky osoby alebo exhumovať ľudské ostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou; dokladom, ktorým sa preukáže, že osoba bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou, je list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,

b) vystaviť ľudské pozostatky pred ich pochovaním v otvorenej rakve, ak uplynuli viac ako tri dni od úmrtia a neboli uložené v chladiacom zariadení,

c) vystaviť konzervované alebo balzamované ľudské pozostatky pred ich pochovaním v rozpore s podmienkami určenými osobou, ktorá konzerváciu alebo balzamovanie vykonala,

d) zaobchádzať s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, ktoré sú kontaminované rádionuklidmi alebo pri ktorých je závažné podozrenie na kontamináciu rádionuklidmi v rozpore s pokynmi vydanými podľa § 3 ods. 11; do vydania týchto pokynov je zakázané vydať ľudské pozostatky poverenej pohrebnej službe na pochovanie,

e) spopolniť ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila,

f) zaobchádzať s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami spôsobom, ktorý sa dotýka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti.

(2) Zakázané je ponúkať, propagovať a informovať o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť 10) (ďalej len „zdravotnícke zariadenie“), v zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom 11) (ďalej len „zariadenie sociálnych služieb“), na patologicko-anatomickom pracovisku a na pracovisku súdneho lekárstva Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 12) (ďalej len „pracovisko úradu pre dohľad“) a v ich areáloch.

§ 5

(1) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a poskytovateľ sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom (ďalej len „poskytovateľ sociálnych služieb“) je povinný

a) ponechať mŕtve telo po dobu dvoch hodín od úmrtia na lôžku,

b) oznámiť bezodkladne úmrtie osoby blízkej osobe mŕtveho; 13) ak takých osôb niet, úmrtie sa oznamuje obci príslušnej podľa miesta trvalého pobytu; ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu mŕtveho, úmrtie sa oznamuje obci, v ktorej došlo k úmrtiu,

c) viesť záznam o oznámení úmrtia blízkej osobe alebo obci podľa prílohy č. 1,

d) vydať bezodkladne ľudské pozostatky poverenej pohrebnej službe,

e) viesť záznam o odovzdaní ľudských pozostatkov podľa prílohy č. 2,

f) zabezpečiť, aby sa v zdravotníckom zariadení a zariadení sociálnych služieb a v ich areáloch neponúkali, nepropagovali a neposkytovali informácie o pohrebných službách,

g) zabezpečiť označenie ľudských pozostatkov pred ich odovzdaním poverenej pohrebnej službe; označenie musí zodpovedať listu o prehliadke mŕtveho a štatistickému hláseniu o úmrtí a musí byť také, aby nedošlo k zámene ľudských pozostatkov s inými ľudskými pozostatkami.

(2) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je ďalej povinný

a) uložiť ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenia, ak zdravotnícke zariadenie nemá chladiace zariadenie vo vlastnom zariadení, uložiť ľudské pozostatky vo vyčlenenej miestnosti na dočasné uloženie mŕtvych vo vlastnom zariadení, ktorá musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 3,

b) vypracovať cenník 14) za uloženie ľudských pozostatkov po plynutí lehoty 48 hodín od úmrtia osoby,

c) oznámiť úmrtie poskytovateľovi sociálnych služieb, ak osoba, ktorej sa poskytovala ústavná zdravotná starostlivosť, bola predtým umiestnená v zariadení sociálnych služieb,

d) odstrániť pred odovzdaním ľudských pozostatkov pohrebnej službe z nich zdravotnícky materiál a hygienické potreby,

e) vydať bezodkladne potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod okrem biologického materiálu určeného na bioptické vyšetrenie

1. poverenej pohrebnej službe na pochovanie, ak rodič o jeho vydanie písomne požiadal, alebo

2. na vykonanie pitvy, 14a)

f) zakázať vstup pohrebným službám do iných priestorov zdravotníckeho zariadenia okrem vyčlenenej miestnosti na dočasné uloženie mŕtvych a do priestoru, kde je umiestnené chladiace zariadenie.

(3) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri úmrtí osoby, ktorej sa pri liečbe aplikoval rádionuklid, 14b) je povinný v súlade s pokynmi vydanými podľa § 3 ods. 11 ľudské pozostatky uložiť do

a) miestnosti vyčlenenej na dočasné uloženie mŕtvych; ak sa v priestoroch susediacich s miestnosťou vyčlenenou na dočasné uloženie mŕtvych kontaminovaných rádionuklidmi môžu zdržiavať osoby, miestnosť sa musí zabezpečiť tienením, aby pre dotknuté osoby bol dodržaný limit ožiarenia pre obyvateľa podľa osobitného predpisu, 14c)

b) chladiaceho zariadenia s trvalým udržaním teploty v rozmedzí od 0 °C do 5 °C,

c) mraziaceho zariadenia s trvalým udržaním teploty nižšej ako -10 °C, ak od zistenia úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, do času umožňujúceho vydať ľudské pozostatky poverenej pohrebnej službe na pochovanie uplynie viac ako 14 dní.

(4) Pracovisko úradu pre dohľad je povinné zabezpečiť, aby ľudské pozostatky pred odovzdaním poverenej pohrebnej službe boli

a) zašité, umyté a bol z nich odstránený zdravotnícky materiál a hygienické potreby,

b) označené podľa odseku 1 písm. g).

Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov

§ 6

(1) Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa môžu prepravovať po pozemných komunikáciách len vo vozidle na tento účel vyrobenom alebo vo vozidle na tento účel upravenom podľa odseku 2.

(2) Vozidlo, ktoré je upravené na prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov po pozemných komunikáciách, musí byť vybavené chladiacim zariadením, ktoré musí byť schopné dlhodobo udržať ložný priestor pri teplote do 8 oC. Ložný priestor musí mať osvetlenie a musí byť vybavený úchytkami potrebnými na upevnenie rakvy alebo transportného vaku; priestor určený pre posádku musí byť oddelený od ložného priestoru utesnenou prepážkou.

(3) Vozidlo určené na prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov (ďalej len „vozidlo“) musí mať steny a dno ložného priestoru ľahko umývateľné a dezinfikovateľné.

(4) Ložný priestor vozidla sa musí dezinfikovať po každej preprave mŕtveho, ktorý bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou.

(5) Vozidlo musí byť vybavené jednorazovými uterákmi a jednorazovými ochrannými rukavicami a dezinfekčným prípravkom.

(6) Účel využívania vozidla a jeho vybavenie chladiacim zariadením musí byť vyznačený v osvedčení o evidencii a v technickom osvedčení vozidla. 15)

(7) Na vozidlo, ktoré je určené na miestnu prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 6.

(8) Na vozidlo určené na prepravu potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 6; takéto vozidlo musí byť vybavené jednorazovými uterákmi, jednorazovými ochrannými rukavicami, dezinfekčným prípravkom a musí mať prenosné chladiace zariadenie.

(9) Preprava potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu musí byť doložená vypísanou žiadosťou podľa § 3 ods. 7.

(10) Preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, ktorých úmrtie nie je doložené úplne vypísaným dokladom podľa § 8 ods. 4 písm. a), je zakázaná.

§ 7

(1) Ľudské pozostatky pri preprave na miesto vystavenia, pohrebu alebo pochovania musia byť oblečené a uložené do rakvy; v odôvodnených prípadoch je možné ľudské pozostatky uložiť aj do transportnej rakvy alebo do transportného vaku. Označenie rakvy, transportnej rakvy alebo transportného vaku musí obsahovať identifikačné údaje mŕtveho, ktoré zodpovedajú listu o prehliadke mŕtveho a štatistickému hláseniu o úmrtí a musia byť také, aby nemohlo dôjsť k zámene ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.

(2) Medzinárodná preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná zmluva, 16) ktorou je Slovenská republika viazaná (ďalej len „zmluva“), sa vykonáva spôsobom upraveným touto zmluvou.

(3) Ak sa preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov uskutočňuje z územia štátu, ktorý nie je viazaný zmluvou, je na prepravu na územie Slovenskej republiky alebo cez územie Slovenskej republiky potrebný pas pre mŕtvolu 17) príslušnej diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu Slovenskej republiky; pas pre mŕtvolu sa môže vydať, ak sú splnené všetky požiadavky platné v štáte, z ktorého sa preprava uskutočňuje, a ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sú uložené v rakve, ktorá spĺňa požiadavky zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(4) Pas pre mŕtvolu vydáva

a) samosprávny kraj,

b) regionálny úrad verejného zdravotníctva, ak bol mŕtvy nakazený nebezpečnou chorobou, alebo

c) pracovisko úradu pre dohľad, ak sa vykonala pitva.

§ 8

Prevádzkovanie pohrebnej služby

(1) Prevádzkovanie pohrebnej služby je živnosťou. 18)

(2) Prevádzkovanie pohrebnej služby zahŕňa

a) počiatočnú starostlivosť o ľudské pozostatky,

b) úpravu ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy,

c) prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a prepravu potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,

d) miestnu prepravu, prenos rakvy a pochovanie.

(3) Prevádzkovanie pohrebnej služby môže ďalej zahŕňať činnosti, ktoré súvisia s pohrebom, a to

a) predaj rakiev a smútočných potrieb,

b) zabezpečovanie a organizáciu pohrebného obradu,

c) poradenskú činnosť súvisiacu s pohrebom.

(4) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje pohrebnú službu (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebnej služby“), je povinná

a) prevziať bez zbytočného odkladu na požiadanie obstarávateľa pohrebu ľudské pozostatky, ak je úmrtie doložené

1. listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom, 6) ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, alebo

2. pasom pre mŕtvolu, 17) ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,

b) prevziať bez zbytočného odkladu ľudské pozostatky na výzvu lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, 6) alebo na výzvu Policajného zboru,

c) prevziať, ak je poverenou pohrebnou službou, potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod najneskôr do 14 dní od podania písomnej žiadosti rodiča

1. od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo

2. z pracoviska úradu pre dohľad,

d) viesť evidenciu o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, ktorá obsahuje

1. meno a priezvisko mŕtveho, miesto a dátum narodenia, miesto a dátum úmrtia, rodné číslo, ak bolo pridelené,

2. dátum a hodinu prevzatia ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,

3. dátum a hodinu odovzdania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na pohrebisko, do krematória alebo inej pohrebnej službe,

4. doklady o mŕtvom, ktoré sa pohrebnej službe odovzdali,

5. dátum a hodinu uloženia ľudských pozostatkov do chladiaceho zariadenia,

6. evidenčné číslo vozidla, ktoré ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky prepravilo,

e) viesť evidenciu o pochovávaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, ktorá obsahuje meno a priezvisko matky,

f) postupovať po prevzatí ľudských pozostatkov podľa údajov uvedených v liste o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí podľa pokynov orgánov činných v trestnom konaní alebo podľa pokynov regionálneho úradu verejného zdravotníctva,

g) mať k dispozícii chladiace zariadenie a mraziace zariadenie na ukladanie ľudských pozostatkov, ktoré vlastní alebo ich užíva na základe písomného zmluvného vzťahu s treťou osobou, alebo prenosné chladiace zariadenie na prevoz potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,

h) ukladať ľudské pozostatky do času pochovania do chladiaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty v rozmedzí od 0 oC do 5 oC; ak doba od zistenia úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, do pochovania presiahne 14 dní alebo ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov, ukladať ich do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty nižšej ako –10 oC,

i) pochovávať ľudské pozostatky a ľudské ostatky len do hrobu, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 19 ods. 1,

j) zabezpečiť prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov vozidlom podľa § 6,

k) mať k dispozícii aspoň dve transportné rakvy alebo dva transportné vaky,

l) mať vyhradený priestor na úpravu ľudských pozostatkov zodpovedajúci požiadavkám na pracovné prostredie, 19) ktorý nie je v rozpore s etickým cítením pozostalých,

m) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania; umožniť prítomnosť obstarávateľovi pohrebu a blízkym osobám pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním a pri smútočných obradoch umožniť účasť registrovaných cirkví a náboženských spoločností 20) (ďalej len „cirkev“) a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,

n) poskytovať zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky 21) používané pri manipulácii s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami,

o) vykonávať dezinfekciu vozidiel, pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení a pracovných nástrojov a pomôcok,

p) označiť rakvu, transportnú rakvu alebo transportný vak identifikačnými údajmi mŕtveho podľa § 7 ods. 1,

q) vypracovať podľa § 9 prevádzkový poriadok pohrebnej služby a

1. predložiť ho príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,

2. predkladať príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva každú zmenu prevádzkového poriadku,

r) dodržiavať prevádzkový poriadok pohrebnej služby,

s) zabezpečiť, aby manipuláciu s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami pri výkone činnosti pohrebnej služby vykonávali len osoby, ktoré sú s ňou v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,

t) zakázať pozostalým vstup do priestorov, v ktorých je umiestnené chladiace zariadenie a mraziace zariadenie,

u) umiestniť na viditeľnom a dostupnom mieste cenník pohrebných služieb.

(5) Prevádzkovateľ pohrebnej služby nesmie na prevádzkovanie tejto služby využívať chladiace zariadenia a iné miestnosti v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych služieb a na pracovisku úradu pre dohľad a v ich areáloch, a to ani v tom prípade, ak je ich vlastníkom. Prevádzkovateľ pohrebnej služby nesmie mať v nájme alebo vo výpožičke chladiace zariadenia a iné hnuteľné veci a nehnuteľné veci vo vlastníctve, správe alebo užívaní zdravotníckeho zariadenia, zariadenia sociálnych služieb alebo pracoviska úradu pre dohľad, ak sa nachádzajú v ich areáloch.

(6) Ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, prevádzkovateľ pohrebnej služby môže prevziať ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní. 22)

§ 9

Prevádzkový poriadok pohrebnej služby

Prevádzkový poriadok pohrebnej služby obsahuje

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby,

b) rozsah poskytovaných služieb,

c) postup pri prijímaní ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a postup pri prijímaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,

d) postup pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami vrátane prepravy,

e) spôsob vedenia evidencie o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami podľa § 8 ods. 4 písm. d),

f) spôsob vedenia evidencie o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,

g) postup pri vykonávaní dezinfekcie vozidiel, pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení a pracovných nástrojov a pomôcok.

§ 10

Zriadenie krematória

(1) Regionálny úrad verejného zdravotníctva má v územnom konaní o zriadení krematória postavenie dotknutého orgánu, 23) vydáva pre územné konanie o zriadení krematória a kolaudačné konanie o zriadení krematória záväzné stanovisko.

(2) Ochranné pásmo krematória je 100 m od hranice pozemku krematória; v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom.

(3) Vlastník pozemku v ochrannom pásme má nárok na primeranú náhradu za obmedzenie užívania pozemku. Náklady spojené s úpravami v ochrannom pásme a náhradu za obmedzenie užívania pozemku v ochrannom pásme uhrádza zriaďovateľ krematória. Ak sa vlastník pozemku v ochrannom pásme a zriaďovateľ krematória o náhrade nedohodnú, rozhodne o nej súd.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Poznámky pod čiarou

1) § 43 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Trestný poriadok.

4) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6) § 47b zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2017 Z. z.

7) § 6 ods. 1 a príloha č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.

7a) § 4 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7b) § 2 ods. 5 a § 41 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

7c) Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov.

8) § 31 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.

10) § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11) § 35, 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 317/2009 Z. z.

12) § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.

13) § 116 Občianskeho zákonníka.

14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

14a) § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

14b) § 28 ods. 4 písm. c) zákona č. 87/2018 Z. z.

14c) § 15 zákona č. 87/2018 Z. z.

15) § 23 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16) Dohovor o prevoze tiel mŕtvych osôb (oznámenie č. 11/2003 Z. z.).

17) Čl. 3 Dohovoru o prevoze tiel mŕtvych osôb.

18) Príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

19) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

20) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

21) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

22) § 156 ods. 1 Trestného poriadku.

23) § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 540/2008 Z. z.

24) Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.

25) § 663 až 684 Občianskeho zákonníka.

26) § 14 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

27) Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov.

28) § 156 ods. 2 Trestného poriadku.

29) § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 130/2005 Z. z.

30) § 48 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

31) § 135 Občianskeho zákonníka.

32) § 16 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

33) Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní.

33a) § 15 ods. 3 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z.

34) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

35) Napríklad zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

36) § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 zákona č. 355/2007 Z. z.

37) § 3 ods. 1 písm. c) a § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 355/2007 Z. z.

38) § 5 ods. 4 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z.

39) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

40) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

41) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

42) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.