Sorting by

×

Preambula

V súlade s ustanoveniami §18 zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve sa ustanovuje tento  prevádzkový poriadok, ktorý  sa vzťahuje na dve pohrebiská v meste Kežmarok o celkovej rozlohe 4,62 ha.

Tento prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje správu a prevádzkovanie pohrebísk, rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách, povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta, povinnosti návštevníkov pohrebísk v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebiskách a zachovávaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebísk, čas, keď sú pohrebiská prístupné verejnosti, spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest, dĺžku tlecej doby, spôsob vedenia evidencie pohrebísk, spôsob nakladania s odpadmi, podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebiská a cenník cintorínskych služieb.

Ustanovenia prevádzkového poriadku sú záväzné pre prevádzkovateľa pohrebísk, nájomcov hrobových miest, obstarávateľov pohrebov, poskytovateľov služieb na pohrebiskách, návštevníkov pohrebísk a fyzické a právnické osoby, ktoré zastupujú pozostalých.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska

Názov: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,  (ďalej aj „VPSKK“)
Zriaďovateľ: Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Sídlo organizácie: Poľná 1, 060 01 Kežmarok
IČO: 42234891
IČ DPH: SK 2023473045
DIČ: 2023473045
Právna forma: príspevková organizácia
Dátum zriadenia: 01.04.2012
Doba zriadenia: na dobu neurčitú
Registrácia: Okresný úrad Kežmarok, živnostenský register: 730-12766
Štatutárny orgán: riaditeľ príspevkovej organizácie

Čl. 1. : Základné ustanovenia

 • Úcta k pamiatke zosnulých, súcit s ich pozostalými a spoločenské poslanie pohrebísk ako zariadení určených na pietne pochovanie  ľudských pozostatkov a  ľudských ostatkov spôsobom zodpovedajúcim  predpisom  prikazuje, aby pohrebiská boli nielen stále udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým vzťahom, ale aby sa tu dodržiavali aj všetky zákonné normy ( najmä zákon NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a ďalšie právne prepisy).
 • Tento prevádzkový poriadok sa vzťahuje na pohrebiská v meste Kežmarok:
 • pohrebisko na starom cintoríne  Toporcerova [1]
 • pohrebisko na novom cintoríne  – Kamenná baňa.
 • Pohrebiská sú zriadené mestom Kežmarok so súhlasom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
 • Pohrebisko je v zmysle zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka,
  • cintorín je pohrebisko určené na pochovávanie mŕtvych, na cintoríne je možné pochovávať len ľudské pozostatky,
  • kolumbárium je miesto na pohrebisku, ktoré slúži na ukladanie urien s popolom do oddelených, uzavretých miest na uloženie urny s popolom,
  • urnový háj je miesto na pohrebisku na uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do zeme,
  • urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie urny s popolom do zeme,
  • márnica je osobitné miesto, ktoré je spôsobilé na dočasné uloženie ľudských pozostatkov,
  • rozptylová lúka je miesto na pochovávanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov rozptylomna rozptylovej lúke alebo vsypom popola na vsypovej lúke.
 • Hrobové miesto je v zmysle zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto na uloženie urny.
 • Hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme,
 • Prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch rakiev s ľudskými pozostatkami nad sebou tak, aby pred uplynutím tlecej doby nedošlo pri ukladaní vrchnej rakvy k manipulácii s telesnými ostatkami uloženými v spodnej rakve,
 • Dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami bezprostredne vedľa seba,
 • Hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý slúži na ukladanie rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, kde sa rakva nezasypáva zeminou,
 • Exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované,
 • Skrývka je vrstva zeme, ktorá sa pred zrušením rozptylovej lúky alebo vysypovej lúky odstraňuje.
 • Služby súvisiace s pohrebníctvom sú služby poskytované v súvislosti s pohrebom a služby spojené s údržbou hrobového miesta.

Čl. 2 Rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách

Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebiskách najmä tieto služby:

 1. vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
 2. pochovávanie,
 3. vykonávanie exhumácie,
 4. vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
 5. správu pohrebiska,
 6. správu  domov smútku,
 7. údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
 8. aj iné činnosti priamo súvisiace s pohrebom, podľa všeobecnej potreby.

Čl. 3 Povinnosti  nájomcu hrobového miesta,
nájomná zmluva [2]

 • Uzavretím nájomnej zmluvy a zaplatením nájomného a ceny za služby spojené s nájmom vzniká nájomcovi právo užívať hrobové miesto určené v nájomnej zmluve. Právo užívať hrobové miesto oprávňuje nájomcu uložiť ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky do hrobového miesta a nakladať s týmto hrobovým miestom podľa obsahu nájomnej zmluvy, pokynov prenajímateľa, ktoré sú v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom pohrebísk a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, týkajúcimi sa úpravy pohrebníctva.
 • Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak zákon NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve neustanovuje inak.  
 • Pri úmrtí nájomcu nájomná zmluva zaniká dňom úmrtia nájomcu.  
 • Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta sa uzavrie nová nájomná zmluva na hrobové miesto s osobou určenou v dedičskom konaní. Ak takáto osoba nebola určená má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, nájomná zmluva sa uzavrie s tou blízkou osobou, ktorá sa prihlási ako prvá a preukáže svoj vzťah k zomrelému nájomcovi. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
 • Nájomca je povinný:
  • na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a k nemu bezprostredne prislúchajúceho okolia do vzdialenosti 0,5 m od hranice hrobového miesta tak, aby nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska a zabezpečiť, aby príslušenstvo k hrobu neohrozilo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska. Hrobové miesto musí byť pokosené, odburinené a očistené od rôznych nánosov,
  • osadiť pomník tak, aby neohrozoval iných návštevníkov alebo okolité hrobové miesta,
  • po uložení telesných pozostatkov do doby zhotovenia pomníka označiť hrobové miesto dreveným krížom alebo drevenou tabuľkou s uvedením mena a priezviska zomrelého, prípadne dátumom narodenia a úmrtia,
  • oznámiť správcovi cintorína zriadenie alebo rekonštrukcie náhrobného pomníka, záhlavného pomníka alebo epitafnej dosky vrátane ich príslušenstva (je vlastníctvom nájomcu),
  • ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky pohrebiska, nájomca hrobového miesta je povinný zabezpečiť vykonanie nápravy. Ak tak neurobí ani po výzve prevádzkovateľa, je prevádzkovateľ oprávnený upraviť príslušenstvo hrobu tak, aby bola zaistená bezpečnosť, a to na náklady a riziko nájomcu hrobového miesta,
  • demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí je nájomca hrobového miesta povinný vopred oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska, ktorý o tom vedie evidenciu,
  • pri realizácii stavby na prenajatom hrobovom mieste je nájomca povinný sa podriadiť podmienkam stanoveným prevádzkovateľom, najmä pokiaľ ide o rozmery a tvar stavby, druh použitého materiálu, vrátane dodržania umelecko-architektonického vzhľadu pohrebiska a je povinný dodržať základné všeobecné podmienky z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci,
  • včas odstrániť z hrobového miesta znehodnotenú kvetinovú výzdobu, odpad z vyhorených sviečok a ďalšie predmety, ktoré narušujú estetický vzhľad pohrebiska. Ak dôjde k výpovedi nájomnej zmluvy z dôvodu, že nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za hrobové miesto, je povinný odstrániť príslušenstvo hrobu najneskôr do 1 roka od doručenia výzvy prevádzkovateľa na ich odstránenie, v prípade, že to nájomca nevykoná, má správca pohrebiska právo odstrániť príslušenstvo na náklady nájomcu,
  • písomne oznamovať prenajímateľovi   všetky   zmeny  údajov   potrebné  na  vedenie   evidencie hrobových  miest,  v  prípade  fyzickej  osoby  najmä  zmenu  mena a adresy  trvalého pobytu, v prípade právnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla.
 • Nájomca môže len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska umiestňovať lavičky, vykonávať zásahy do existujúcej zelene, t.j. vysádzať kríky, stromy a realizovať výrub drevín.
 • Pri manipulácii s príslušenstvom hrobového miesta nesmie nájomca tieto odkladať na iné hrobové miesta alebo ich o ne opierať (toto neplatí pri výkope nového hrobového miesta).
 • V prípade, že sa jedná o hrobku, musí byť stavba, najmä jej rozsah a forma vopred schválená prevádzkovateľom a dokončená do 1 roku od povolenia stavby. Ak sa tak nestane, môže prevádzkovateľ od zmluvy odstúpiť.
 • Povrch hrobového miesta môže nájomca upraviť spôsobom obvyklým na pohrebisku tak, aby nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska. K zriadeniu stavby na prenajatom hrobovom mieste (hrobka, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska, oplotenie) alebo k jej úprave je potrebný predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa.
 • Prevod nájmu k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené nájomné, môže vykonať nájomca v prospech inej osoby len v súčinnosti s prenajímateľom.

Podmienky pochovávania a udržiavania historicky vzácnych hrobov

 • Historický vzácne hroby sa považujú za chránené hroby, ktoré nie je možné prenajať inému nájomcovi ani v prípade, že nájom nie je zaplatený. Nájomné sa v takomto prípade nevyrubuje.[3]
 • V prípade, že je už historický hrob prenajatý, nájomca nesmie historický vzácny hrob zlikvidovať, t.z. že nesmie zasahovať do pôvodného pomníka, náhrobného kameňa, ani ohrady, alebo oplotenia. Porušenie tohto nariadenia je dôvodom na vypovedanie nájomnej zmluvy, pričom ťarchu opravy zásahu do historického hrobu musí nájomca odstrániť na vlastné náklady a uviesť hrob do stavu pred zásahom.
 • Vyššie uvedené obmedzenie nájomcu zasahovať do pôvodného stavu historicky vzácneho hrobu bez súhlasu Mesta Kežmarok bude uvedené v novo uzatvorených zmluvách o nájme hrobového miesta. Po schválení tohto Prevádzkového poriadku sa dodatkom k existujúcim nájomným zmluvám toto bremeno doplní.

Čl. 4 Povinnosti návštevníkov pohrebiska

 • Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať schválený prevádzkový poriadok pohrebiska a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa/správcu pohrebiska.
 • Uskutočňovanie pietnych a spomienkových akcií na pohrebisku je možné so súhlasom prevádzkovateľa. Tým nie je dotknutá povinnosť organizátora tejto akcie vopred oznámiť konanie zhromaždenia podľa osobitného zákona.
 • Ďalej sú návštevníci povinní na pohrebisku :
 • správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta a sú povinní zdržať sa takého správania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti zomrelých alebo mravného cítenia pozostalých a verejnosti, nesmú robiť hluk, púšťať prenosné nosiče zvuku, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, používať alkoholické nápoje a iné omamné látky, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň na pohrebisku. Porušenie tohto zákazu môže byť klasifikované ako priestupok a môže byť sankcionované blokovou pokutou do výšky 33,00 EUR,
 • nezakladať oheň, nepáliť trávu a odpad,
 • rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na to vyhradenom mieste tak, aby nevznikol požiar,
 • ukladať odpad na určené miesta.
 • Na pohrebisko je zakázaný vstup s akýmkoľvek zvieraťom.
 • Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach a pod.
 • Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými osobami a fyzickými osobami vo všetkých priestoroch pohrebiska a na akomkoľvek objekte, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska, a to aj na verejných priestranstvách súvisiacich s prevádzkou pohrebiska, s výnimkou miest na to vyhradených prevádzkovateľom/správcom pohrebiska a s jeho predchádzajúcim súhlasom.
 • Vstup s motorovými vozidlami na pohrebisko je povolený iba po vyhradených komunikáciách a to najmä :
  • na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku na vykonanie pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiacich zariadení,
  • na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami k hrobovému miestu,
  • na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov a inú úpravu hrobového miesta,
  • na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb,
  • na zabezpečenie vývozu odpadu,
  • na výrub drevín.
 • V prípade nepovoleného vjazdu s motorovým vozidlom na pohrebisko môže správca vodiča s motorovým vozidlom z pohrebiska vykázať.
 • pohrebisku je možné sa zdržiavať len počas ustanovenej otváracej doby pohrebiska. Každý návštevník je povinný do ustanovenej zatváracej doby bez osobitného upozornenia opustiť pohrebisko. Návštevníka, ktorý zámerne zotrváva na pohrebisku po uzavretí tohto pohrebiska napriek tomu, že bol na túto skutočnosť upozornený, je prevádzkovateľ oprávnený nahlásiť Mestskej polícií, ktorá to rieši ako priestupok, prípadne bude narušiteľ  predvedený policajným orgánom.

čl. 5 Prístup na pohrebiská a kontaktné údaje na zodpovedných zamestnancov správcu pohrebiska.

 • Pohrebisko na „Starom cintoríne“ Toporcerová je verejnosti prístupné:

v období  od  15.03.  do  15.10. v čase  od  7.00 hod.  do  20.00  hod.

v období  od  16.10.  do  14.03. v čase  od  7.00 hod.  do  18.00  hod.

 • Pohrebisko na „Novom cintoríne“ Kamenná baňa je verejnosti prístupné:

v období  od  15.03.  do  15.10. v čase  od  7.00 hod. do  20.00  hod.

v období  od  16.10.  do  14.03. v čase  od  7.00 hod. do  18.00  hod.

 • Pracovná doba:

Kompletné pohrebné a cintorínske služby  počas 24 hodín denne.

 • Kancelária na ul. Jakuba Kraya 20, Kežmarok:

pondelok  –  piatok      v čase  od   7.00 hod.  do  15.00 hod.

tel. číslo:  pevná linka:    052/ 452 2464, mobil:  0911 362 953

 • Pohotovostná služba[4]telefónne čísla:

0905 247 466,  0907 883 985,  

0915 697 177,  0915 697 178,  

0905 247 101 

Čl. 6 Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, exhumácia ľudských ostatkov, dĺžka tlecej doby

 • Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
 • hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť    najmenej 1,6 m,
 • pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod najmenej 0,7 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,
 • dno hrobu musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
 • bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
 • rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m, ak ide o rakvu s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým ľudským plodom, vo výške 0,7 m.
 • Na dvojhrob a viac hrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 6.1.4.
 • Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov[5]. Pre pohrebiská v meste Kežmarok je tlecia doba určená na 30 rokov, v hrobke 50 rokov.
 • Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.
 • Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.
 • Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami; rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
 • Ľudské ostatky je možné exhumovať na:
 • príkaz sudcu alebo prokurátora,
 • žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije
 • na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
 • Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 6.7. žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky uložené.

Žiadosť musí obsahovať:

 1. vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred uplynutím tlecej doby,
 2. list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
 3. nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na inom pohrebisku,
 4. identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.
 • Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa odseku 6.8. tohto Prevádzkového poriadku nevyhovie, rozhodne o nej súd.
 • Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon (zákon NR SR č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov).
 • Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
 • Hroby a hrobky s príslušenstvom, o ktorých orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu a Ministerstvo kultúry SR rozhodli, že majú kultúrny význam, alebo kultúrnu hodnotu (kultúrne pamiatky), môžu byť zrušené len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy a Ministerstva kultúry SR.
 • Hroby a hrobky evidované v zozname pamätihodností sa môžu zrušiť len so súhlasom Mesta Kežmarok – viď bod 3.12. – 3.13. tohto Prevádzkového poriadku.
 • Urnu s popolom možno ukladať do hrobových miest; na uloženie urny do existujúceho hrobového miesta sa vyžaduje súhlas nájomcu hrobového miesta a správca pohrebiska musí byť informovaný o uložení urny. Neprevzaté urny z kolumbária budú prevádzkovateľom pohrebiska vysypané na vsypovej lúke každých 5 rokov.
 • Základné označenie hrobu po uložení rakvy s telesnými pozostatkami je drevený kríž, na ktorom je čiernou farbou napísané meno a priezvisko pochovaného s dátumom narodenia a úmrtia.

Čl. 7 Plán hrobových miest

 • Prevádzkovateľ pohrebiska VPSKK má vypracovaný plán hrobových miest a vedie evidenciu hrobových miest. Na evidenciu sa využíva príslušný SW (software pre mestá a obce, program evidencie cintorínov).
 • Plán hrobových miest a evidencia hrobových miest sú spracované digitálne.
 • Informácie týkajúce sa plánu hrobových miest a evidencie hrobových miest sa poskytujú v kancelárii Pohrebných a cintorínskych služieb:
 1. Jakuba Kraya 20, 060 01 Kežmarok,

v pracovných dňoch (pondelok – piatok), v čase od 07,00 hod. do 15,00 hod.  

 • Informácie týkajúce sa plánu hrobových miest sú dostupné aj na WEB stránkach (napr. www.cintoriny.sk).

 Čl. 8 Spôsob vedenia evidencie pohrebiska, povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska, nájomná zmluva

 • Prevádzkovateľ pohrebiska je podľa ustanovení zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. povinný viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:
 • evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:
 1. meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,
 2. dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,
 3. záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
 4. meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov obce, ak je nájomcom obec,
 5. dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“) a údaje o zmene nájomcu,
 6. údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
 7. skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka, alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu, alebo či ide o vojnový hrob,
 8. údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,
 9. viesť a uchovávať evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska tak, ako to stanovuje § 17 zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. v platnom znení. Evidencia hrobových miest má trvalý charakter.
 • evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o
 1. zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
 2. zrušení pohrebiska.

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska:

 • prevádzkovať pohrebisko v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom a zákonom o pohrebníctve, starať sa o celkový vzhľad pohrebiska,  
 • zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
 • umožniť prítomnosť obstarávateľovi pohrebu a blízkym osobám pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním a pri smútočných obradoch,
 • umožniť na pohrebisku pochovávať potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod,
 • vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19 zákona NR SR č.131/2010 Z.z.,
 • zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1 zákona NR SR č. 131/2010 Z.z.,
 • je povinný zabezpečiť po vykopaní hrobu fotodokumentáciu hrobu, ktorá musí byť uchovávaná v súlade s podmienkami uvedenými v § 19 ods. 1 písm. a), c) a d) a podľa § 19 ods. 5. zákona NR SR 131/2010 Z.z. v znení neskorších zmien a dodatkov. Fotodokumentácia musí byť uchovávaná najmenej do stanovenej tlecej doby,
 • dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona NR SR č. 131/2010 Z.z.,
 • dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. l zákona NR SR č. 131/2010 Z.z.,
 • pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona NR SR č. 131/2010 Z.z.,
 • nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom (zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch),
 • chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,
 • umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb,
 • evidenciu pohrebiska odovzdať najneskôr v deň ukončenia prevádzkovania pohrebiska príslušnej obci,
 • v prípade vydania zákazu pochovávania bezodkladne informovať o tom obec,
 • po uplynutí výpovednej lehoty nájomnej zmluvy odovzdať pomník, náhrobné kamene, náhrobné dosky, oplotenie (ďalej len „príslušenstvo hrobu“) obci,
 • poskytovať zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky používané pri manipulácii s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami,
 • vykonávať dezinfekciu vozidiel, pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení a pracovných nástrojov a pomôcok,
 • starať sa o zeleň na pohrebisku, starať sa o inžinierske siete na pohrebisku, starať sa o oplotenie pohrebiska z pohľadu údržby, vykonávať údržbu a čistenie komunikácií,
 • spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku vo vlastníctve prevádzkovateľa, ako sú domy smútku a iné objekty tvoriace vybavenosť pohrebiska,
 • zriaďovať hrobové miesta,
 • prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky na pochovanie ak je:
 • úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí,
 • vydaný písomný súhlas orgánu činného v trestnom konaní v prípade, že sa jedná v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu,
 • vytvoriť podmienky pre zabezpečenie rozlúčkového pohrebného obradu v obradnej sieni na pohrebisku a nad hrobom, a to podľa objednávky oprávnenej osoby (aspoň 24 hodín pred konaním pohrebného obradu). Správca pohrebiska objednávku o začiatku pohrebného obradu potvrdí alebo určí iný čas,
 • predložiť obci na schválenie prevádzkový poriadok pohrebiska a predkladať obci na schválenie aj jeho zmeny,
 • prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný vopred písomne informovať nájomcu; o už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu,
 • Prevádzkovateľ pohrebiska musí písomne informovať nájomcu o :
 • vypovedaní nájomnej zmluvy na hrobové miesto, keď sa má hrobové miesto/pohrebisko zrušiť,
 • ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky pohrebiska, prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vyzvať nájomcu na vykonanie nápravy.

Nájomná zmluva bližšia špecifikácia:

 • Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
 • Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu môže vypovedať, ak:
 1. závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
 2. sa pohrebisko zruší,
 3. nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
 • Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 8.29. písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto s uvedením mena a priezviska nájomcu hrobového miesta a čísla hrobového miesta.
 • Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 8.29. písm. a) a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu hrobového miesta a čísla hrobového miesta.
 • Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 8.29. písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
 • Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 8.29. písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska, ktorý prevádzkuje pohrebisko ako živnosť, odovzdá obci; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje sa opustenú vec.
 • Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 8.29. písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
 • Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 8.33. a 8.34. musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.

Čl. 9 Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

 • Prevádzkovateľ pohrebiska umožňuje prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby (pohrebného obradu) podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
 • Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi Prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska.
 • Prevádzkovateľ pohrebiska má nárok na úhradu nákladov za služby poskytované prevádzkovateľovi pohrebnej služby na pohrebisku, podľa platného Cenníka pohrebiska, ktorý tvorí Prílohu Prevádzkového poriadku pohrebných služieb.
 • Každý vstup iného prevádzkovateľa pohrebných služieb za účelom vykonania pohrebného obradu, ako aj iného zásahu v areáloch pohrebísk mesta Kežmarok, musí byť dokumentovaný písomným povolením prevádzkovateľa/správcu pohrebiska, v ktorom sa uvedú podmienky vstupu, prípadne rozsah prác a činností vykonávaných v areáloch pohrebísk. Tlačivo povolenia vstupu na pohrebisko  tvorí Prílohu č. 3  tohto prevádzkového poriadku.

Čl. 10 Povinnosti prevádzkovateľov služieb – stavebné úpravy hrobových miest.

Práce na pohrebisku:

 • Stavby pomníkov a hrobiek vykonávajú na pohrebisku poskytovatelia služieb na základe objednávky oprávnenej osoby a s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska (správcu pohrebiska). Súhlas správy je spoplatnený za paušálnu úhradu (záber priestranstva, voda, elektrina a pod.) podľa platného cenníka.
 • Prevádzkovatelia služieb na pohrebisku sú povinní zvyšnú zeminu, zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri prácach vyviezť z cintorína na vlastné náklady a likvidovať ich v súlade s ustanoveniami uvedenými v čl. 11 tohto Prevádzkového poriadku.
 • Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí vlastník vopred oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska kvôli evidencii.
 • Na osadenie nového pomníka je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
 • Vstup na pohrebiská s motorovými vozidlami je povolený výlučne vozidlám pohrebno–cintorínskych služieb, vozidlám na odvoz TKO a vozidlám osôb, poskytujúcim služby pre oprávnené osoby. Vstup osôb poskytujúcich služby pre oprávnené osoby musí byť odsúhlasený prevádzkovateľom pohrebiska (správcom pohrebiska).
 • Dodávatelia kamenárskych prác nie sú oprávnení na cintoríne umiestňovať lavičky, vykonávať zásahy do existujúcej zelene, t.j. vysádzať kríky, stromy a  zrealizovať výrub drevín.
 • Prevádzkovatelia služieb vykonávajúci práce na pohrebisku sú povinní riadiť sa týmto Prevádzkovým poriadkom, pokynmi správcu cintorína a uhradiť správcovi cintorína poplatok za vjazd motorového vozidla do cintorína v zmysle platného cenníka.
 • Pre realizáciu stavieb na prenajatom hrobovom mieste platia, okrem zásad uvedených v bode 6.1. ešte tieto zásady:
 • základy hrobky a pomníka musia byť v nezamŕzajúcej hĺbke a dimenzované so zreteľom na únosnosť pôdy, základové murivo nesmie presahovať do pochovávacej plochy hrobového miesta,
 • text nápisov na pomníkoch a inom príslušenstve hrobu musí zodpovedať dôstojnosti a piete miesta.

Čl. 11 Spôsob nakladania s odpadmi

 • Odpady (suché kytice, vence a ostatný TKO) sa odpratávajú a zhromažďujú na vopred označené vyhradené miesta. Prevádzkovateľ je povinný na pohrebiskách takéto miesta vytvoriť a zabezpečiť ich pravidelné vyvážanie.
 • Odvoz TKO je vykonávaný 1x týždenne zo zberných nádob umiestnených na pohrebisku (v prípade potreby je odvoz TKO vykonávaný aj viackrát v priebehu týždňa).
 • Na „novom cintoríne“ (Kamenná baňa) sa zber a odvoz TKO môže realizovať aj pomocou veľkoobjemového kontajnera (5–9 m3), alebo kontajnerov 1100 l.
 • Odpad triedy 18.01.03 – odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (tampóny, gázy, rukavice, obväzy a pod.) sú zbierané do samostatných nádob a vriec a podľa potreby zneškodňované organizáciou, ktorá má na to oprávnenie.
 • Odvoz zeminy – na základe ustanovení Zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa výkopová zemina považuje za odpad, preto je nutné túto likvidovať odvozom na skládku.

Čl. 12  Orgány dozoru a kontrola

 • Dozor na úseku pohrebiska vykonávajú v súlade s ustanovením § 28, 29 a 30 zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve:
 1. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva,
 • Kontrolou nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
 1. zamestnanci VPSKK – prevádzkovateľ/správca pohrebiska,
 2. mestská polícia,
 3. hlavný kontrolór mesta,
 4. ďalší poverení zamestnanci mesta.
 • Priestupky a iné správne delikty prejednáva úrad, resp. obec a ukladá za ne sankcie v zmysle § 32 zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

Čl. 13 Záverečné ustanovenia

 • Pokiaľ tento prevádzkový poriadok pohrebísk neupravuje niektoré právne vzťahy na pohrebisku, bude sa, v prípade ich vzniku, postupovať podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
 • Prevádzkový poriadok bol schválený Uznesením MsZ v Kežmarku č. …/2020 dňa …………….. (Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. …/2020).
 • Zmeny a doplnky Prevádzkového poriadku pohrebísk mesta Kežmarok môžu byť vykonané iba so súhlasom Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, a to prijatím platného uznesenia.
 • Schválením tohto „Prevádzkového poriadku pohrebísk mesta Kežmarok“ stráca platnosť „Prevádzkový poriadok  pre pohrebiská  v meste Kežmarok“ zo dňa 16.03.2017 (ruší sa VZN  3/2017 zo dňa 16.3.2017).
 • Prevádzkovateľ pohrebiska umiestni tento prevádzkový poriadok na verejnosti prístupnom a vhodnom mieste na pohrebisku, taktiež na WEB stránke VPSKK a PaCS.

[1] Národná kultúrna pamiatka – Č. ÚZPF 2739/1-34, september 2011

[2] Vzor NZ tvorí Prílohu č. 2 Prevádzkového poriadku

[3] zoznam historicky vzácnych hrobov eviduje MÚ Kežmarok

[4] Informácie o Pohotovostiach sú uvedené na informačnej tabuli PaCS v kancelárií a na WEB stránke PaCS

[5] § 19 zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve