Sorting by

×

Alexander Zvarínyi pôsobil a umrel v Kežmarku. Narodil sa 29. septembra 1849 v Szarvase v Maďarsku a zomrel 11. decembra 1908 v Kežmarku.

Gymnázium ukončil v rodnom meste, teológiu študoval v Bratislave a Jene. Po skončení štúdií získal spôsobilosť pre vykonávanie kňazskej i učiteľskej činnosti.

Na pozvanie prišiel do kežmarského lýcea, kde učil v r. 1874 – 1907 nemčinu, dejiny, náboženstvo a predovšetkým fi lozofi u. Direktorský úrad vykonával v r. 1891 – 1897. Bol vysoko tolerantný voči Slovákom v časoch najväčšej maďarizácie. Od 1874 bol aj členom Uhorského karpatského spolku.

 

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín. Kežmarok: Vivit 2005.

Výročná správa lýcea v Kežmarku 1908/1909.