Sorting by

×

Peter Adolf Záturecký sa narodil 25. novembra 1837 v Liptovskej Sielnici a zomrel 1. júla 1904 v Brezne.

Na kežmarské lýceum sa zapísal v školskom roku 1850/51 ako syntaxista. Študoval aj v Modre. Ako pedagóg pôsobil v rodnej obci, od r. 1869 v Brezne.

V r. 1877 – 1879 vydával časopis Evanjelická škola.Zostavil a venoval sa aj zbieraniu slovenskej ľudovej slovesnosti, ktoré vydal knižne: zozbieral vyše 13 000 slovenských prísloví a porekadiel (Slovenská přísloví, pořekadla a úsloví. Praha 1896), množstvo hádaniek (Slovenské hádky. Martin 1894).

Pre školské deti vydal napr. Vinšovníka (Martin 1880) a Obrázkový šlabikár a prvú čítanku (Budapešť 1902).

Literatúra:

Evanjelická encyklopédia Slovenska. Bratislava: BOPo2001, s. 419.SBS VI. Martin: Matica slovenská 1994, s. 414.