Sorting by

×

Eugen Wallachy sa narodil 1. januára 1855 v Spišskej Sobote a zomrel 31. decembra 1934 v Spišskej Sobote.

Narodil sa v rodine spišskosobotského stolára Fridricha Wallachyho, jeho matka Karolína Žofia bola rodená Schwarczová. V roku 1868 nastúpil do 1. ročníka nižšieho gymnázia v Kežmarku a od r. 1873 študoval v Budapešti v Ústave pre učiteľov kreslenia. Za manželku si vzal Lauru Bäckerovú. Od r. 1877 pôsobil ako profesor kreslenia na gymnáziu vo Vrbase (Vojvodina, Srbsko) až do svojho odchodu do dôchodku v r. 1925, keď sa vrátil do Spišskej Soboty. Na výstave Vysoké Tatry a Spiš v Poprade v r. 1928 vystavoval akvarely a kresby.Takmer 80-ročný zomiera 31. decembra 1934. Je pochovaný na cintoríne v Spišskej Sobote, po roku 1992 bol jeho hrob odstránený a zničený. Na cintoríne sú pochovaní jeho rodičia, ktorých hroby sa zachovali a ktorých architektonické stvárnenie sám navrhol. Prvé zachované diela datované rokom 1873 nakreslil Wallachy ako 18-ročný. Z jeho prázdninových pobytov doma pochádza početný súbor kresieb z polovice 70. rokov 19. storočia.Zachycujú panoramatické pohľady na podtatranské mestá s Tatrami v pozadí, štúdie skál, stromov,vodných tokov s okolitou vegetáciou. Detailné spracovanie ústredného motívu, odľahčujú„vzdušné“ partie zachytené len skratkou alebo náznakom.Popri dokumentárnom zobrazením hôrči mesta sa mu často podarilo zachytiť atmosférické javy či náladu krajiny. Vyčerpávajúca pedagogická prax bola zrejme príčinou stagnácie umeleckého dozrievania, navyše rokmi začala ubúdaťv jeho diele „sviežosť“. Častejšie používa akvarela s dokumentárnym zámerom zachycuje mestské veduty, ktoré sú dnes cenným pamiatkarským podkladom. Niekoľko jeho prác vlastní Podtatranské múzeum v Poprade, veľká časť Wallachyho diel je dnes súčasťou zbierok Galérie J. Jakobyho v Košiciach.

Literatúra:

HAAKOVÁ, J.: Katalóg výstavy Viliam Forberger –Eugen Wallachy: Kresby. Poprad: Tatranská galéria1996.

HORVÁTHOVÁ, M.: Spišskí maliari 19. a prvej polovice 20. storočia. Pamiatky a múzeá 4/2000.

NN: Nekrológ. Karpathen-Post, r. 56, č. 1, 5. 1. 1935.