Sorting by

×

Mgr. Vojtech Wagner sa narodil 9. mája 1944 v Ľubici a zomrel 8. januára 2009 v Kežmarku.

Pochádzal z nemeckej remeselníckej rodiny, ktorása presťahovala do Kežmarku. Tu ukončil Strednú poľnohospodársku odbornú školu. Vysokoškolské štúdium s odborom biológia – chémia ukončil na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. Svoju kvalifikáciu si prehĺbil štúdiom psychológie na UPJŠ v Košiciacha nemeckého jazyka taktiež na UPJŠ v Prešove.

Ako učiteľ pôsobil v Osturni, Toporci a Spišskej Belej. Od roku 1973 až do odchodu do dôchodku v roku 2006 pôsobil ako učiteľ a zástupca riaditeľana Základnej škole na Hradnom námestí v Kežmarku.Vo svojom živote sa venoval hlavne práci s mládežou, viedol i basketbalový oddiel dorastencov.Dlhé roky pracoval ako externý sprievodca.

Po novembrovej revolúcii r. 1989 konečne mohla mať svoju spoločenskú organizáciu na Slovensku aj nemecká menšina. Karpatskonemecký spolok(KdV) vznikol r. 1990, jedna z jeho odbočiek vznikla aj v Kežmarku a zaradila sa do regiónu Horný Spiš. V. Wagner, ktorý bol od začiatku členom KdV,r. 1993 sa stal jej predsedom. R. 1998 bol zvolený zapredsedu regiónu Horný Spiš a nepretržite bol aj členom celoslovenského vedenia KdV. Mal zásluhy aj na prípravách a priebehu jediného celoslovenského stretnutia karpatských Nemcov, na Sviatkoch kultúry a vzájomnosti v Kežmarku, ktoré začali r. 1996 a pokračujú do súčasnosti. Podobne sa podieľal na organizácii Spišských Vianoc, ktoré začali r. 1994.

Zapájal sa aj do politického, spoločenského a kultúrneho života v meste. Tri volebné obdobia pôsobil ako poslanec mestského zastupiteľstva a bol i členom Správnej rady kežmarskej nemocnice. Založil a rozvíjal spoluprácu s partnerským mestom Weilburg v Nemecku, za čo bol ocenený mestom Kežmarok aj mestom Weilburg. V ev. a. v. cirkevnom zbore pôsobil ako presbyter a člen zborového spevokolu.

Literatúra:

PORUBÄN, Roman: Pohrebná kázeň, 12. januára 2009.