Sorting by

×

Ing. Ivan Viest sa narodil 23. októbra 1882 v Revúcej a zomrel 13. apríla 1963 v Bratislave.

Na kežmarské lýceum sa zapísal do 5. ročníka v školskom roku 1896/97 – maturoval tu r. 1900.V Budapešti r. 1904 skončil strojné inžinierstvo.Do zániku Rakúsko-Uhorska pracoval ako projektanta konštruktér parných lokomotív – skonštruoval aj lokomotívu nového typu. Po vzniku Československa prešiel na Slovensko do služieb železníc – avšak už do najvyšších funkcií, naposledy od r. 1940 bol prednostom Prezídia ministerstva dopravy. Ako vynikajúci znalec maďarského jazyka zostavil a vydal spolu s Jozefom Škultétym r. 1919 v Martine unikátny Maďarsko-nemeckoslovenský železničný slovník.

Literatúra:

JURKOVIČ, Miloš: Venoval sa službe našich železníc.Technické noviny 7. 12. 1982.SBS VI. Martin: Matica slovenská 1994, s. 276.