Sorting by

×

Nathan Venetianer sa narodil v roku 1800 v Smrečanoch a zomrel 1. júna 1888 v Kežmarku.

Narodil sa ako syn Izáka Venetianera (v nemčineto znamená Benátčan). V Kežmarku slúžilako sofer – pisár biblických textov a mohel (mila)– mal na starosti obriezku židovských chlapcov na 8. deň po narodení. V kežmarskej židovskej matrike narodených je posledný záznam o obriezkevy konanej Nátanom až z 23. 6. 1878, čo ukazuje,že slúžil až do vysokého veku – 78 rokov. Bol zároveňaj matrikárom – rukopis v kežmarskej matrike sa zmenil až v januári 1875, keď ju začal viesť rabín Abrahám Grünburg.

Na Nátanovom náhrobku je uvedené, že nebollen soferom, mohelom, ale aj šachterom. Šachterbol mäsiar, ktorý rituálne čistým (kóšer) spôsobom zabíjal hydinu (a iné mäso) pre ortodoxných Židov.

Patril do rodiny, z ktorej pochádzali významné osobnosti, napr. jeho brat Abrahám (1815 –1848) bol rabínom, rovnako Abrahámov syn Albert(1831 – 1897). Abrahámov vnuk Ľudovít (1867 –1922) sa dokonca stal hlavným rabínom v Budapešti.Zaujímavé je, že Ľudovítov brat Alexander sa stal kresťanom a neskôr aj farárom.

Nátan pomáhal aj pri svadbách, čo naznačuje,že mohol byť zastupujúcim rabínom v kežmarskej židovskej obci. Bol veľmi vzdelaným odborníkom na Talmud – židovské náboženské spisy. S manželkou Annou mali spolu 11 detí, ktoré boli tiež vzdelané. Vyrástli z nich sudcovia, právnici, profesori,vedci a učitelia.

Nátan zomrel v Kežmarku, kde je aj pochovaný na židovskom cintoríne.

Literatúra:

Matriky židovskej náboženskej obce Kežmarok.

Informácie od pra-pra-pravnuka Venetianera Toma z Brazílie.

Náhrobok na židovskom cintoríne v Kežmarku.