Sorting by

×

ThDr. Ján Vajdovský sa narodil 1. novembra 1830 v Kežmarku a zomrel 21. mája 1914 v Spišských Vlachoch.

Stredoškolské vzdelanie absolvoval v Rožňave,následne sa venoval štúdiu teológie na Viedenskej univerzite ako chovanec Pázmanea. Vysvätený za kňaza bol roku 1854, následne pôsobil ako kaplán v Kežmarku. V roku 1857 vo Viedni dosiahol titul doktora teológie na Univerzite sv. Augustína. Potom bol zase kaplánom v Kežmarku.

V roku 1859 v spišskom seminári bol profesorom morálnej a pastorálnej teológie a prefektom v spišskom seminári. Od roku 1873 pôsobil ako farár a dekan v Spišských Vlachoch. Od roku 1875 bol prísediacim biskupského konzistória, od roku1876 pôsobil ako titulárny kanonik a dekan.

Ján Vajdovský pôsobil ako doktor teológie, dekan– farár v Spišských Vlachoch, profesor teológiev seminári na Spišskej Kapitule, podpredseda historickej spoločnosti. Jeho meno je späté s dejinami kunsthistórie u nás. Publikoval články o freskách v Žehre, ktoré dnes patria do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Stal sa aj členom celouhorskej komisie na ochranu a súpis pamiatok Spiša.

Bol spoluzakladateľom a podpredsedom Spišského dejepisného spolku. Venoval sa štúdiu a propagácii umeleckých pamiatok na Spiši, urobil súpis kostolov v Spišskom biskupstve. Jeho najvýznamnejším dielom a jedným zo základných diel dejín umenia na Slovensku je kniha Umelecké pamiatky Spiša I. – III., ktoré napísal spolu s Karolom Divaldom (Szepesmegye múvészeti emlékei I. – III.Budapest, 1903 –1907).

Literatúra:

PAŠTÉKA, Július a autorský kolektív: Lexikón katolíckychkňazských osobností Slovenska. Bratislava:Lúč 2000.

Schematizmus diec. Scepusiensis 1889 a 1904.