Sorting by

×

Šebastián Topertzer sa narodil v Kežmarku a zomrel 12. decembra 1709 v Kežmarku.

Aj táto spišská rodina, ktorá žila v Kežmarku,Levoči, Poprade, Spišskej Sobote, mala rôzne podoby mena. R. 1434 žije v Kežmarku Nicolaus Toppriczer, koncom 16. storočia sú Toperczerovci,Toppertzerovci, aj Topperovci. Meno sa odvodzuje od spišskej obce Toporec – kedysi Topporcz.R. 1573 – 1574 bol richtárom Ján. 1697 žilo v Kežmarku desať rodín tohto mena, väčšinou mäsiari,kožušníci, čižmári, murár, sedlár, ba i kňaz.

R. 1686 získala rodina erb: v modrom štíte na zelenom trojvrší je zlatá koruna, z ktorej vyrastá jeleň prirodzenej farby, držiaci tri šípy (perá?). Na klenote sú tri pštrosie perá – uprostred strieborné,krajné modré.

K najznámejším členom rodu patril Šebastián,sedlársky majster, na začiatku 18. storočia dokonca cechmajster. Od r. 1650 bol senátorom, v r. 1663– 1665 zástupcom richtára. Bojoval aj r. 1709 proticisárskym vojakom, ktorí obkolesili mesto a v boji bol ranený. Bol väznený a 16. decembra 1709 spolu s Krayom a Lánym popravený.

Pravdepodobne jeho synom bol tiež sedlár Tobiáš– r. 1710 bol senátorom. Mal tiež syna Tobiáša.

V 19. storočí žil v Kežmarku zlatník Ľudovít(? – 1898), ktorého práce sú v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave a v niektorých spišských kostoloch.

Posledný známy bol Rudolf Toppertzer, prvý predseda Kežmarského telocvičného spolku, ktorý vznikol r. 1893. Pôsobil ako profesor telocviku na miestnom gymnáziu.

Rodina tohto mena žije v Kežmarku aj v súčasnosti.Rozvetvila sa aj do Maďarska, Nemeckaa Rumunska.

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Majitelia rodových erbov v Kežmarku.In: Historica Carpatica 19/88, Košice: Východoslovenskévydavateľstvo 1988, s. 227 – 259.

GENERSICH, Christian: Merkwürdigkeiten der KöniglichenFreystadt Késmark I. – II. Košice – Leoča 1804.

NAGY, Iván: Magyarország családai czimerekkel ésnemzékrendi táblákkal XI. Pešť 1865.