Sorting by

×

Ján (Hans) Tischler (Tyschler) sa narodil koncom 15. storočia a zomrel po roku 1550 v Kežmarku.

V rím. kat. farskom Kostole sv. Kríža v Kežmarku,pod chórom, sa nachádza 14-sedadlová tzv. senátorská lavica. V jej hornej časti (dorsale)na 6. a 7. poli z juhu je umiestený letopočet 1518 a majstrovská značka, resp. iniciály HT. V súdobých záznamoch mesta figuruje medzi jeho občanmi Hans Tyschler (v súpise obyvateľov z roku 1526 ako vlastník domu v I. dvanástine, v roku 1534 v právnej knihe mesta ako jedna zo zmluvných strán ohľadom predaja domu a v decembri r. 1550 ako svedok v spore medzi Lukášom Topritzeroma jeho bývalou manželkou Dorotou). Iniciály z uvedenej lavice možno pripísať teda jemu. Jeho dielom sú aj dvojdielne dvere do severnej predsiene(datované rokom 1520) a dvere do sakristie.Pre všetky spomenuté diela je typická plocho rezaná rastlinná (prevažne akantová) ornamentika na zelenom základe. U lavice je to navyše vínna réva v prelomení bočníc a dutá valcová bordúra v hornej časti – baldachýne, ktorého fialové ozdoby sa nezachovali. Celkovo jeho dielo vyznieva na svoju dobu dosť konzervatívne v porovnaní s „pokrokovými“intarzovanými dielami spolurodáka Gregora „Tischlera“, pôsobiaceho v Levoči. K prácam dielne Hansa Tyschlera možno zaradiť aj dva stoly z Kežmarku umiestené v košickom múzeu a v Maďarskej národnej galérii v Budapešti.

Literatúra:

BADAČ, P.: Senátorská lavica – Dvojité dvere severnéhovstupu a dvere do sakristie. Katalóg. In: Buran, D.a kol.: Gotika. Bratislava: SNG 2003, s. 777 – 778.

PIIRANEINEN, I. T.: Das älteste Gerichtsbuch derStadt Käsmark /Kežmarok/ aus den Jahren 1533-1553.Levoča 1998

SCHÜRER, O. – WIESE, E.: Deutsche Kunst in derZips. Brno 1938.