Sorting by

×

Tischler Gregor sa narodil koncom 15. storočia v Kežmarku a zomrel v 16. storočí v Levoči.

Gregor Tischler z Kežmarku je odbornou literatúrou označovaný za stolára, s ktorým sa v Levoči udomácnilo talianske umenie intarzie. V rím. kat.farskom Kostole sv. Jakuba v Levoči sa nachádza trojsedadlová lavica – stallum, ktorá patrí k najlepšie zachovaným príkladom neskorogotických lavíc. Je bohato zdobená intarziou s geometrickou ornamentikou, ako aj fiktívnymi vedutami predstavujúcimi stredoveké mesto a chrámovú architektúru. Vo vrchnej časti – „dorsale“ lavice jenápis: FON. KASE. GREG.TISLE s majstrovskou rodinnou značkou a na chrbte letopočet 1516.Dielom Gregora Tischlera budú pravdepodobne aj ďalšie súčasti stredovekého mobiliáru v Kostole sv. Jakuba: dvere do sakristie a dvere do knižnice z 20. rokov 16. storočia. Jeho dielni, resp. okruhu,možno pripísať aj stallá z Gelnice a intarzovanú truhlicu v majetku Múzea Červený Kameň.

Literatúra:

BADAČ, P., Lavica od Gregora „Tischlera“. Katalóg.In: Buran D. a kol.: Gotika. Bratislava: SNG 2003.

CHALUPECKÝ, I.: Chrám sv. Jakuba v Levoči. Martin:Osveta 1991.

SCHÜRER, O. – WIESE, E.: Deutsche Kunst in derZips. Brno 1938 s. 114, 246 – 247.