Sorting by

×

Jakub Thele z Paňovy sa narodil v 15. storočí v Panyove v Rumunsku a zomrel na konci 15. storočia.

V roku 1467 Jakub Th ele z Paňovy postavil pri Kostole sv. Kríža špitálsku Kaplnku najsv. Trojice.V liste Imricha Zápoľského, majiteľa kežmarského hradu, mestskej rade z tohto roku sa nariaďuje,aby bolo zabránené ju postaviť. O zložitom vzťahu Zápoľského a Theleho svedčia fakty, že Zápoľský v tom istom roku dlhoval Thelemu 140 florénova o dva roky (1469) Zápoľský daroval jednoročnú dávku mesta Jakubovi „z Paňovy“ za jeho zásluhy.Jakub Thele a Ján Smolick v roku 1469 v darovacej zmluve odkázali mestu 300 florénov na vydržiavanie kaplána kaplnky. Kaplán mal dostávať ročne 20 florénov. V liste z 24. júna 1474 „ctihodným pánom Benediktovi Klugelovi richtárovi a rade v Kežmarku, mojím zvláštnym priateľom a priaznivcom“ Jakub Thele oznamuje, že doručovateľa listu, pána Heinricha, ustanovuje za kaplána v Kaplnke najsv. Trojice. Posledná zmienka v kežmarskom mestskom archíve o Jakubovi Theleovi je z roku 1486, kedy vystupuje v súdnej veci s podpaľačmi z Kežmarku.

Kaplnka najsv. Trojice zanikla v druhej polovici 18. storočia, kedy ju prestavali na katolícku školu.

Literatúra:

GENERSICH, Christian: Merkwürdigkeiten derKöniglichen Freystadt Késmark I. Košice – Levoča1804.

ŠA Le – pob. Poprad, MM-K, pap. 46, 68, 1420, 1431,1435, 1486.