Sorting by

×

Dr. Gregor Tátray ml. sa narodil 1. septembra 1833 v Kežmarku a zomrel 27. apríla 1913 v Kežmarku.

Študoval pravdepodobne na lýceu v Kežmarku.Po štúdiách medicíny vo Viedni (?) pôsobil vo svojom rodnom meste ako mestský lekár a ako jeden z prvých spišských lekárov sa venoval pediatrii (detskému lekárstvu).
G. Tátray nadviazal na dávne snahy Dr. Daniel a Fischera i ďalších kežmarských lekárov a sám inicioval založenie lekárskej a lekárnickej spoločnosti na Spiši. 1. októbra 1863 sa zišlo na jeho výzvu 37 lekárov a lekárnikov. Zhromaždení prijali stanovy,ktoré však musel schváliť župný úrad a tenich poslal na schválenie do Pešti na Uhorskú kráľovskú miestodržiteľskú radu, pri ktorej pracovala ešte od 18. stor. zdravotnícka komisia.
Rada však stanovy vrátila so žiadosťou o charakteristiky niektorých členov spolku. Aj stanovy sa museli upraviť, hoci mali len 20 bodov a neobsahovali nič proti záujmom rakúskej monarchie.Situácia v tomto období však bola taká, že po neúspešnej maďarskej revolúcii v r. 1848/49 sa rozpustili všetky uhorské spolky, dokonca aj študentské a v organizovaní všetkých nových spoločností hľadala rakúska vláda protimonarchistických odporcov.
Stanovy Spolku spišských lekárov a lekárnikov boli schválené až po rakúsko-uhorskom vyrovnaní,a to dňa 19. septembra 1867. Prvé valné zhromaždenie spolku sa konalo 29. októbra 1867. Za predsedu spolku bol zvolený Dr. Fridrich Fleischera za tajomníka Dr. Gregor Tátray mladší.Tátray bol potom v rokoch 1886 – 1907 aj predsedomspolku.
Literatúra:
BARÁTHOVÁ, Nora: Lekárstvo a lekárenstvo na Spiši.Rukopis 2007.