Sorting by

×

JUDr. Jozef Szontagh sa narodil 9. januára 1914 v Revúcej a zomrel 13. novembra 1983 v Kežmarku.

Študoval v Revúcej a Rožňave, právo v Bratislave,doktorát práv získal r. 1939. Pracoval na viacerých miestach, napokon r. 1958 sa stal archivárom na ONV v Kežmarku. Zaujímavosťou je, že aj jeho svokor Bruno Bene bol kedysi kežmarským archivárom.

Keď po územnej reorganizácii bol nezmyselne presťahovaný aj kežmarský archív (na MNV sa preňako pre „buržoázny“ element nenašlo miesto, po splynutí Kežmarku a Ľubice našiel zase ľubický archív miesto na povale prístavby reduty), odišiel s ním aj Dr. Szontagh. Archívy sa sústredilido Starej Ľubovne, ktorá po územnej reorganizácii pripadla tiež do okresu Poprad. Stará Ľubovňa sa však r. 1968 zase osamostatnila ako okres a archívy sa sťahovali do Popradu – aj Dr. Szontagh,ktorý sa stal r. 1968 riaditeľom Okresného archívu v Poprade. Ovládal perfektne aj jazyk maďarský,nemecký a latinský, nemal problém s čítaním starých listín. Nezištne pomáhal mnohým bádateľom dokonca aj prekladom. Písal o cechoch a remeslách v Kežmarku a Ľubici, jeho štúdie vyšli v zborníkoch Kežmarok – 700 rokov od udelenia mestských práv (Bratislava 1969), Ľubica 1271 –1971 (Bratislava 1971).

Dcéry Dr. Szontagha žijú v súčasnosti v Kežmarku so svojimi rodinami.

Literatúra:

ROZLOŽNÍKOVÁ, Virgínia: Odišiel JUDr. Jozef Szontagh.In: Spiš 5, Košice 1985.