Sorting by

×

Dr. Szelényi Karol sa narodil 29. augusta 1870 v Kežmarku a zomrel 15. februára 1906 v Bratislave.

Pochádzal z obchodníckej rodiny Gustáva Schneidera (Szelényiho), no inklinoval k pedagogickej dráhe. Po ukončení štúdií na kežmarskom lýceu (1880 – 1888), kde ešte r. 1885 ako študent založil základinu, študoval na budapeštianskej univerzite prírodné vedy a geografiu. Štúdiá ukončil r. 1896 doktorátom filozofie a v tom istom roku sa vrátil na lýceum do Kežmarku za profesora prírodovedy a zemepisu. Mal na starosti aj prírodovedný kabinet.Okrem svojich predmetov učil aj maďarčinu,nemčinu, krasopis a bol aj členom školskej rady.Okrem toho učil v r. 1896 – 1898 na miestnej evanjelickej dievčenskej meštianskej škole maďarský jazyk a literatúru. Zapájal sa do práce v Uhorskej kráľovskej prírodovednej spoločnosti, v Spišskom dejepisnom spolku, Spišskom učiteľskom spolku,v Červenom kríži, Diakonii, Turistickom spolku,v Krajinskom spolku stredoškolských profesorov,bol presbyterom miestneho evanjelického cirkevného zboru atď.

Szelényi svoj krátky život zasvätil vede. Tlačou vydal niekoľko publikácií: A fény hatása a gombákra.In: Természettudományi Közlöny 1894.Adatok a Budapesten és környéken mohok alattélő gyökérlábnak ismeretéhez, Budapest 1896.A növények a mythologiában és a költészetben,Késmárk 1900.

V r. 1902 ochorel a načas musel zanechať aj vyučovanie. Do školy sa vrátil ešte v školskom roku 1904/1905, ale už ho nedokončil. Zomrel pravdepodobnena TBC. Pochovaný bol v Kežmarku.

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín. Kežmarok: Vivit 2005.

Výročná správa lýcea 1905/1906.