Sorting by

×

Matej Šulek sa narodil 28. júla 1748 vo Veličnej a zomrel 28. júla 1815 v Tisovci.

Do školy chodil v Istebnom a Ožďanoch,r. 1764 prišiel do Kežmarku k bratovi, ktorý tu bol vychovávateľom u rodiny Súlovských (?). Išlo zrejme o Juraja Šuleka, ktorý bol do kežmarskej školy zapísaný ešte r. 1757. V rodine býval a stravoval sa aj Matej. Na kežmarskej škole študoval rétoriku u konrektora Adama Moesa. R. 1767 sa presťahoval k rodine Mahleschovcov (?) a r. 1770 odišiel na štúdiá do Prešova. Farárom bol v Hybe,Palúdzi a Tisovci. Písal náboženské piesne, ktoré sa dostali do Evanjelického spevníka a latinské historické diela.

Literatúra:

ĎUROVIČ, Ján: Evanjelická literatúra do tolerancie.Martin: Matica slovenská 1940.

ZÁTHURECKÝ, Adolf Peter: Životopis Matěje Šuleka.In: Korouhev na Sionu, r. 1, 1882, s. 53 – 54.Lyceálna knižnica v Kežmarku. Matricula studios aeiuventutis in schola ev. Kesmarkiensi 1711 – 1805, cuipraefi xus est Index Rectorum scholae ab anno 1570– 1752.