Sorting by

×

RNDr. DrSc. Karol Stráňai sa narodil 13. novembra 1905 v Rajci nad Rajčankou a zomrel 31. júla 1999 v Bratislave.

Z obyčajného chlapca, vyrastajúceho v Rajci,sa postupom času sformoval významný človek,ktorý za svojím cieľom musel prejsť zložitú cestu žiaka, študenta, stredoškolského učiteľa, aby sa postup nestal významným univerzitným profesorom,vedcom, autorom množstva odbornej literatúry,štúdií a článkov. Stal sa jedným z najvýznamnejších telovýchovných odborníkov, a to nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj v zahraničí.

Vysokoškolské vzdelanie získal na Karlovej univerzite v Prahe, kde vyštudoval prírodopis na Prírodovedeckej fakulte v kombinácii s druhým študijným smerom telesná výchova na Lekárskej fakulte, čomu umožnilo lepšie pochopiť zákonitosti prírodných vied a ich uplatnenie pri skúmaní v telovýchovnom procese.

Písal sa 13. december 1930 a Karol Stráňai prichádza na svoje prvé učiteľské miesto. Na gymnáziu v Kežmarku sa začínajú prvé kroky praxe mladého stredoškolského profesora. Bola to nemecká škola a Karol Stráňai bol priradený do slovenskej odbočky tohto gymnázia.

Ako mladý, ešte nie veľmi praxou skúsený profesor,sa rád nechal inšpirovať staršími kolegami,ktorí mu otvorili dvere doteraz z iného nepoznaného pohľadu na učiteľskú prácu. Karol Stráňai v danom čase mal už vykryštalizovaný pohľad na svet a vedel, kde je cesta napredovania. Medzi profesorov,s ktorými si najviac rozumel, patril profesor matematiky a fyziky František Fišer. Tento profesor Stráňaiovi ukázal cestu, ako pracovať s mládežou a pozitívne na ňu vplývať, ale samotná výrazná osobnosť bola tŕňom v oku riaditeľovi školy, ktorému sa nepáčilo zavádzanie nových prvkov výchovy na škole.

Počas ďalších rokov pôsobil na učiteľskom ústave v Bratislave. Do celoslovenského spoločenského diania na úseku telesnej výchovy a športu vstúpil v roku 1939, a to pedagogickou činnosťou na novovytvorenom Telovýchovnom ústave – pracovisko Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa otvorilo vysokoškolské štúdium telesnej výchovy. Významným prínosom profesora v oblasti rozvoja telesnej výchovy a športu bolo vytvorenie samostatnej fakulty telesnej výchovy a športu, ktorá získala svoje pevné miesto v systéme vysokoškolského štúdia na Slovensku.

Ako silná osobnosť sa ukázal počas II. svetovejvojny, kde sa zúčastnil na protifašistickom odboji.Ako jeden z mála dokázal prežiť útrapy koncentračného tábora v Mauthausene a za svoju oddanosť k vlasti mu neskoršie boli udelené štátne vyznamenania. Po vojne sa dokázal vysporiadať so zložitou situáciou búrlivého spoločenského diania a pričinil sa o sformovanie systému vzdelávania učiteľov telesnej výchovy a športu.

Po vojne bol prvým dekanom Inštitútu telesnej výchovy a športu, neskôr (1965) premenovaného na Fakultu telesnej výchovy a športu v Bratislave,prvým telovýchovným doktorom vied v Československu,prvým náčelníkom ľahkoatletického zväzu, prvým predsedom basketbalového zväzu,prvým predsedom volejbalového zväzu.

Profesorovi Karolovi Stráňaiovi patrí zásluha zato, že vysokoškolskú prípravu učiteľov telesnej výchovy a neskôr trénerov budoval ako univerzitné štúdium, v ktorom hlavnými a neoddeliteľnými zložkami bola pedagogická a vedecká príprava.

Vo svojom bohatom živote stihol byť občanom Rakúsko-Uhorska, dvoch Československých republíka dvoch slovenských štátov.

Jeho krédom bol snaha o aktívny život, život plný vzdelávania, pohybu a činorodých aktivít,ktoré sa vzájomne prelínajú. Svoje opodstatnené miesto v jeho živote mala rodina, škola, študenti a nepochybne láska k prírode a športu.

Literatúra:

Archívne materiály Vladimíra Jančeka z Kežmarku.