Sorting by

×

Leonard Stöckel sa narodil v roku 1510 v Bardejove a zomrel 7. júna 1560 v Bardejove.

Študoval na univerzite vo Wittenbergu, kde spoznal reformátorov Dr. Martina Luthera a Filipa Melanchtona. Po návrate do Bardejova r. 1538 (uvádza sa aj rok 1539) sa stal rektorom školya v tejto funkcii vytrval do smrti. Podľa Melanchtonovej metódy vypracoval r. 1540 školský poriadok najstarší svojho druhu u nás. Písal aj hry a náboženské práce, týkajúce sa čistoty evanjelickej viery, r. 1549 vytvoril Confessio Pentapolitana (Vierovyznanie piatich miest – Košíc, Prešova,Bardejova, Levoče a Sabinova).

Stöckel prišiel aj do Kežmarku, kde sa zdržal v školskom roku 1555/1556 od septembra do februára, no priamych dokladov o jeho pôsobení na kežmarskej škole niet. V r. 1556 bol na čele kežmarskej školy Šimon Gergel z Bardejova – možno snáď v tomto hľadať súvislosť?

Literatúra:

Evanjelická encyklopédia Slovenska. Bratislava 2001.

LIPTÁK, Johann: Geschichte des evang. Distriktual –Lyzeums A. B. in Kesmark. Kežmarok: Sauter 1933.