Sorting by

×

Juraj (Jörge) Steinmetzer pôsobil ako kamenár, staviteľ v Kežmarku a Spiššskej Sobote v 15. storočí.

V r. 1461 mu bola zverená stavba mestskej radnice v Kežmarku. Z podstatne menšej stavby ako je dnešná budova sa zachoval portál vedúci do veže a kamenné ostenie trojdielneho okna v prízemí južnej fasády. Tento pomerne zriedkavý prvok nachádzame aj na vstupnej veži kežmarského hradu (r. 1465) a v refektári Červeného kláštora(po r. 1462), čo môže naznačovať, že aj na týchto stavbách sa podieľal majster Juraj. Podľa vlastného listu pred rokom 1464 postavil budovu školy a špitálsky kostol v Levoči, vežu farského kostola v Ľubicia nové presbytérium farského kostola v SpišskejSobote. V spomínanom liste z r.1464 sa uchádzalo staviteľskú prácu v Bardejove (oprava klenby vo farskom Kostole sv. Egídia). Bardejov však dal prednosť „progresívnejšiemu“ košickému majstrovi Štefanovi. Za ďalšiu zo stavieb „Majstra Juraja“ možno považovať na základe analógie so Spišskou Sobotou presbytérium kostola v Strážkach.

Literatúra:

ÁBEL, J.: Műtörténeti adatok a 15. és 16. századból. In:Történelmi Tár, 1884.

ENDRŐDI, J.: Strážky – mestská časť Spišskej Belej.In: Spišská Belá. Prešov 2006.

MAROSI, E.: Neskorogotická stavebná činnosť vo východoslovenskýchmestách, stavební majstri a stavitelia.In: Buran, D. a kol.: Gotika. Bratislava: SNG 2003.

PUŠKÁR, I. – PUŠKÁROVÁ, B.: Kežmarok mestskápamiatková rezervácia. Bratislava: Tatran 1979.

SCHÜRER, O. – WIESE, E.: Deutsche Kunst in derZips. Brno 1938.

ŠPIRKO, J.: Umelecko-historické pamiatky na Spiši.Architektúra. Spišská Kapitula 1936.