Sorting by

×

Samuel Steiner sa narodil 20. augusta 1809 v Kežmarku a zomrel 2. júla 1887 v Kežmarku.

Pochádzal z rodiny remeselníka. Študoval teológiu a právo na kežmarskom lýceu, pokračoval v štúdiách na teologickej fakulte vo Viedni. Odtiaľ sa r. 1835 vybral na cesty po Európe a v Nemecku pokračoval v štúdiách na univerzite v Jene, kde chodil na prednášky z didaktiky, teológie, filozofie, ale aj prírodných vied. Po návrate do vlasti sa stal r. 1838 farárom v Smolníku, odkiaľ ho r. 1840 zavolalo kežmarské lýceum, kde pôsobil ako profesorteológie i prírodných vied v r. 1840 – 1874.V r. 1843 – 1844 a 1867 – 1870 bol rektorom, resp.direktorom školy. Vykonával aj úrad efora (správcu) alumnea, ktorému v testamente daroval vyššiu sumu. Steiner bol aj literárne činný. Napísal viacero filozofických kníh: A lélektan és logikarövid vázlata… Sárospatak 1867, Allgemeines Metaphysikzur Begründung einer vernünft igen Welt– und Lebensansicht nach Kant, Fries und Appelt.Késmárk 1882. Pochovaný je na kežmarskom historickom cintoríne.

Literatúra:

Výročná správa lýcea 1886/87.

WEBER, Samuel: Ehrenhalle verdienstvoller Zipserdes XIX. Jahrhunderts 1800 – 1990. Spišská Nová Ves:Schmidt 1901.