Sorting by

×

Ján Sommer (Summer, Sunner) sa narodil okolo roku 1520 v Kežmarku.

Školu navštevoval v Kežmarku, univerzitné štúdiá absolvoval vo Wittenbergu, kde mu ešte r. 1541poslali z Kežmarku pozvanie za učiteľa. Do Kežmarkusa však vrátil až r. 1543 a pôsobil na nej dor. 1546 a toho istého roku bol zvolený za evanjelického farára. Podľa historika Kristiána Genersicha končil kňazskú dráhu r. 1577 (je to snáď aj rok úmrtia?) Sommer sa hneď r. 1543 stáva rektorom školy (ludimagister, Schulmeister) – sám sa nazýva „gymnasiarcha“.Podľa systému Filipa Melanchtona,svojho učiteľa a priateľa z Wittenbergu,začína Sommer vyučovať aj v Kežmarku. Základy Melanchtonovej školy predstavoval kresťanský humanizmus a návrat ku klasikom. Cieľom jeho vzdelávania bola „múdra a výrečná zbožnosť“(sapiens atque eloquens pietas). Študenti boli rozdelení do troch oddelení. V prvom sa po latinsky vyučovalo čítanie, písanie a základy latinskej gramatiky,v druhom a treťom sa vyučovala latinčina,gréčtina, hebrejčina, rétorika, poetika a veľký dôraz sa kládol na čítanie klasickej literatúry. Prednášala sa aj dialektika, matematika a nechýbal ani spev. Hlavným vyučovacím predmetom bolo náboženstvo podľa učenia Dr. Martina Luthera.Takto Melanchton prepracoval metódu, ktorou sa vyučovalo na mestských latinských školácha zmenil tieto školy na akési klasické gymnáziá.

Literatúra:

LIPTÁK, Johann: Geschichte des evang. Distriktual –Lyzeums A. B. in Kesmark. Kežmarok: Sauter 1933.