Sorting by

×

Pavol Socháň sa narodil 6. júna 1862 vo Vrbici a zomrel 26. januára 1941 v Bratislave.

Pochádzal z remeselníckej rodiny. Na kežmarskom gymnáziu študoval v 1. – 4. ročníku v r. 1875– 1879. Bol vynikajúcim žiakom. R. 1879 odišiel z Kežmarku pre slovenské cítenie na učiteľskú preparandiu do Lučenca.

Vyštudoval v Prahe a Mníchove maliarstvo, kde sa učil aj fotografovať, dokonca získal v tomto odborevý učný list. Do r. 1891 pracoval ako fotograf v Prahe, potom prešiel na Slovensko a v r. 1893 –1912 pôsobil v Martine, kde mal fotografický ateliér. Zbieral etnografické predmety, venoval sa národopisnej fotografi i a dramatickej spisbe. Publikoval napr. staré slovenské zvyky, poznatky o krojoch,výšivkách atď. Bol aktívnym členom a organizátorom Slovenského spevokolu v Martine, tajomníkomMS. Po odchode z Martina pôsobil krátko v Prahe,potom v USA, od r. 1922 organizoval Ústredie slovenských ochotníckych divadiel pri MS.

Literatúra:

SBS V. Martin: Matica slovenská 1992, s. 308 – 309.