Sorting by

×

Matej Slavkovský sa narodil 29. januára 1797 v Hranovnici a zomrel 16. mája 1829 v Kežmarku.

Študoval v Spišskej Sobote a v r. 1815 – 1819 na lýceu v Kežmarku, pričom ako študent vyšších tried vypomáhal aj ako pomocný učiteľ. Po odchode z Kežmarku pôsobil ako duchovný v Srbsku– v Báčke a v Novom Vrbase. Neďaleko v NovomSade pôsobil aj Šafárik, s ktorým sa stretával.

1824 sa Slavkovský opäť vrátil do Kežmarku. Po príchode na lýceum bol poverený vedením tretej gymnaziálnej – syntaktickej triedy. Do školy chodil obťažený knihami, z ktorých diktoval študentom. Zaoberal sa aj prekladom rímskych klasikov do nemčiny. V roku 1824 vznikla na kežmarskom lýceu slovenská študentská spoločnosť– prvá spoločnosť svojho druhu na území Slovenska.Za jej zakladateľa sa považuje Ján Blahoslav Benedikti, ale Jonáš Záborský vo svojom životopise uprednostňuje iniciatívu Slavkovského.

Hoci sa Slavkovský s Benediktim a študentmi lýcea podieľali na zostavovaní druhého zväzku Písní světských lidu slovenského v Uhřích, práca v škole a zhoršenie zdravotného stavu (TBC) ho donútili požiadať Jána Kollára, aby zväzok zostavil on sám. Do ďalšej pripravovanej Kollárovej práce Národnie zpievanky prispel Slavkovský zbierkou spišských piesní a šarišských piesní. Vydania sa však už nedožil.

Literatúra:

KLEMENTIS, Eugen: Matej Slavkovský. Martin: Maticaslovenská 1966.

KLEMENTIS, Eugen: Príspevky k životopisu MatejaSlavkovského. Literárny archív 1964, s. 176 – 185.

SEDLÁK, Imrich: Strieborný vek I. Košice: Východoslovenskévydavateľstvo 1970.