Sorting by

×

Dr. Ján Seberíni (Szeberínyi) sa narodil 1. januára 1780 vo Veličnej a zomrel 10. februára 1857 v Banskej Štiavnici.

V r. 1797 – 1799 študoval na lýceu v Kežmarku.Vo svojom životopise píše dosť podrobne o týchto štúdiách, napr.: „Tu sme trpeli s bratom veľkýhlad… To ma nutkalo písať. Často za jeden alebo dva grajciare prepisoval som hárok štúdia pre iných, aby som mohol zaplatiť za chlieb… Ale hoci som sa tu dva roky ako primán s veľkou núdzou potýkal, odnikiaľ nijakého peniažka neprijímal,predsa mnoho som sa naučil… V Kežmarku som mnoho v slovenskej cirkvi kázaval za seba i za iných teológov, ak mi zaplatili. Keďže tu temernieto Slovákov, okrem služobnej čeľade, niekoľkých tovarišov remeselníckych a študentov; teda pre týchto každú nedeľu sa odbavovali Služby Božie v triede primánov, kde jeden študent spieval,druhý z obyčajných textov kázal. Ale ani o tieto služby, ani o tie kázne, poľutuj sa, Bože, neobzrela sa ani duša z profesorov – čo nemôže sa ospravedlniť.”

Z Kežmarku odišiel na teológiu do Prešova, odtiaľ do prešporského lýcea a napokon v r. 1804 –1805 bol na univerzite v Jene, kde sa venoval aj botanike a mineralógii. Tu r. 1839 získal čestný doktorát. Po skončení štúdií pôsobil na viacerých miestach, napokon od r. 1819 v Banskej Štiavnici.Tu ho r. 1834 zvolili za superintendenta banského dištriktu. Postavil sa proti maďarizačným snahám v školstve, bol pri zakladaní spolku Tatrín (1844).Bol aj členom Učenej spoločnosti banského okolia,mineralogickej a latinskej spoločnosti v Jene.Vydal viacero latinských a slovenských príručiek pre učiteľov a kňazov.

Literatúra:

SBS V. Martin: Matica slovenská 1992, s. 185.

Životopis J. Seberiniho, od neho vlastnou rukou spísaný.In: Pedagogické dielo Jána Seberiniho. Bratislava:SPN 1957.