Sorting by

×

Karol Viliam Schwarz sa narodil v roku 1815 v Kežmarku a zomrel 10. februára 1882 v Kežmarku.

Študoval na ľudovej škole a ev. lýceu v Kežmarku a potom právo na akadémii v Debrecíne.Roku 1839 získal právnický diplom v Budapešti a stal sa hlavným mestským notárom v Kežmarku,potom advokátom. Počas revolúcie 1848/49bol organizátorom kežmarskej národnej gardy a jej vojenským plukovným sudcom. Rakúska vláda mu za to zakázala vykonávať advokátsku prax, povolenie dostal znovu až 1852. Roku 1859 znovu bojoval proti cisársko-kráľovskému patentu za evanjelickú samosprávu a slobodu. Bol školským a cirkevným inšpektorom nemeckej evanjelickej cirkvi a správcom evanjelického lýceav Kežmarku.

Jeho posmrtná zbierka básní Auswahl aus dempoetischen Nachlaß von Karl Schwarz (Výber z poetickej pozostalosti Karla Schwarza, Kežmarok 1883),sa vyznačuje slušnou formou, svižnosťou a hojnosťou nápadov.

Literatúra:

RAINER, Rudolf, P. SDS – ULREICH, Eduard: KarpatendeutschesBiographisches Lexikon, Stuttgart1988, s. 303.SBS V. Martin: Matica slovenská 1992, s. 250.