Sorting by

×

Daniel Sartorius sa narodil 3. júna 1704 v Štítniku a zomrel 5. alebo 8. februára 1767 v Banskej Bystrici.

Do školy chodil v Kameňanoch a v Ožďanoch,r. 1725 sa spomína ako žiak vyšších tried v Kežmarku,potom študoval na univerzite vo Wittenbergu. Od r. 1727 pôsobil ako rektor v Štítniku,r. 1731 bol rektorom školy v Prešove, v tom istommeste bol v r. 1732 – 1734, už 19. marca 1734 ho zvolili za farára v Kežmarku, od r. 1746 pôsobilako slovenský farár v Banskej Bystrici. Písal náboženskúliteratúru slovakizovanou bibličtinou,v rukopise ostali jeho diela o metafyzike a logike.

Literatúra:

LIPTÁK, Johann: Geschichte des evang. Distriktual –Lyzeums A. B. in Kesmark. Kežmarok: Sauter 1933.SBS V. Martin: Matica slovenská 1992, s. 178.