Sorting by

×

Miloš Ruppeldt sa narodil 29. mája 1881 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 18. novembra 1943 v Bratislave.

Narodil sa v národnobuditeľskej rodine Karola Ruppeldta, hudobného skladateľa, učiteľa a zbormajstra.Po ľudovej škole v rodnom meste nastúpilna gymnázium v Kežmarku. Už tu sa zapájal do národného života. Pôsobil v tajnom vzdelávacom spolku Kytka. Po jeho prezradení bol vylúčený zo školy. Ďalej študoval na ev. lýceu v Banskej Štiavnicia na učiteľskom ústave v Oberschützene.

Základy hudby získal od otca, v r. 1902 začalštudovať na konzervatóriu v Lipsku. V rokoch1905 – 1910 žil v Argentíne, kde sa živil ako učiteľklavírnej hry, kaviarenský klavirista a ladič klavírov. Súčasne študoval na hudobnom ústave G. Verdiho v Buenos Aires, kde získal r. 1909 diplom profesora klavírnej hry. Počas pobytu organizoval slovenských emigrantov, zakladal spevokoly.V rokoch 1911 – 1913 pokračoval ako štipendista v štúdiu na konzervatóriu v Lipsku (klavír, teória a kompozícia, inštrumentácia, organová hra,operný zborový spev a sólový spev). Súčasne absolvova l6 semestrov na hudobno-filozofickej fakulte.V rokoch 1913 – 1914 pôsobil ako hudobný pedagóg a zbormajster v Lodži, odkiaľ sa začiatkom I. svetovej vojny dostal do ruského zajatia. Tu neskôr vstúpil do československých légií.

Po návrate sa usadil v Bratislave, kde sa stal vedúcou osobnosťou verejného a hudobného života.R. 1919 v Bratislave založil s Dr. Aloisom Kolískoma M. Schneidrom-Trnavským Hudobnú školu pre Slovensko, ktorej sa stal riaditeľom (1919 – 1922).Na školu pozval českých pedagógov, čím nadviazal na tradície českého hudobného školstva. Sám(až do r. 1936) vyučoval hru na klavíri, hudobnúteóriu a dirigovanie. Rovnako v roku 1919 založil spevácky spolok Bratislava, spolu s amatérmi zorganizoval a dirigoval prvé predstavenie Smetanovej Predanej nevesty. V roku 1920 zostavil amatérske teleso, predchodcu Slovenskej filharmóniea Družstvo Slovenského národného divadla. R.1920 v Trenčíne založil Spevácky zbor slovenských učiteľov. V r. 1926 spolu s Oskarom Nedbalom zorganizoval hudobný odbor Bratislavského rozhlasu v Bratislave. Ako jeho riaditeľ do r. 1937 produkoval trikrát do týždňa hudobné vysielanie s dôrazom na ľudovú a kvalitnú umeleckú hudbu.V rokoch 1938 – 1939 pôsobil ako riaditeľ bratislavského Radiojournalu. Pri Ministerstve školstva zastával funkciu inšpektora súkromných ľudových škôl. V rokoch 1939 – 1943 bol riaditeľom Slovenského autorského zväzu.

Profesor Miloš Ruppeldt bol jedným z najúspešnejších odborných hudobných organizátorov medzivojnového obdobia. Skladateľov (Mikuláša Moyzesa, Jána Levoslava-Bellu, Viliama Figuša-Bystrého i Mikuláša Schneidera-Trnavského)podnecoval k novej zborovej tvorbe, zaslúžil sao návrat slovenských skladateľov žijúcich v cudzine(J. L. Bellu, F. Kafendu), podporoval zakladanie miestnych učiteľských spevokolov, spoluzakladal Spolok slovenských umelcov. Ako doživotný dirigent Speváckeho zboru slovenských učiteľov viedol tento zbor v rokoch 1920 – 1943. So zboromu skutočnil vyše 200 verejných koncertov nielen po celom Slovensku, ale aj po zahraničí. Nahral s ním viacero nahrávok pre firmu Telefunken.Pôsobil ako klavírny korepetítor, sólový klavirista a organista, komponoval, upravoval zborové skladby a zostavil viacero ich zborníkov. Vo vydavateľstve Tranoscius vydával aj evanjelické cirkevné skladby. Popritom všetkom prednášal, uverejňoval články o hudobnom školstve, ľudových piesňach, písal recenzie, články o osobnostiach hudobného života a ich tvorbe. Zaoberal sa aj prekladateľstvom beletrie, divadelných hier a operných libriet z ruštiny, nemčiny, poľštiny, maďarčiny a najmä španielčiny.

Literatúra:

SBS V. Martin: Matica slovenská 1987.