Sorting by

×

Dr. Juraj Karol Rumy sa narodil 18. novembra 1770 v Spišskej Novej Vsi a zomrel 5. apríla 1847 v Ostrihome v Maďarsku.

V r. 1794 – 1799 študoval na lýceu v Kežmarku,potom rok na gymnáziu v Debrecíne, v r. 1800 –1803 na univerzite v Göttingene a Wolfenbütteli,r. 1809 sa stal doktorom a magistrom slobodných umení na univerzite vo Wittenbergu. V r. 1803 –1805 bol mimoriadnym profesorom matematiky,filozofi e a nemeckej literatúry na lýceu v Kežmarku,1805 – 1807 profesorom na gymnáziu v poľskom Tešíne, 1807 – 1808 rektorom gymnáziav Spišskej Novej Vsi, 1808 – 1810 evanjelickým faráromv Szolnoku, potom menil učiteľské miesta v Maďarsku a Srbsku, vrátil sa opäť na Slovensko– v r. 1821 – 1824 bol prorektorom bratislavského lýcea. Opäť menil učiteľské miesta, až napokonv r. 1828 – 1847 bol profesorom uhorského práva a štatistiky v ostrihomskom seminári a kustód jej knižnice – čo si však vyžiadalo jeho konvertovanie na katolícku vieru.

Rumy bol jedným z najvýznamnejších uhorských predstaviteľov osvietenstva, ktorý sa zaoberal hospodárstvom, prírodnými vedami, zvlášť botanikou a zoológiou, staviteľstvom, históriou a literatúrou.

Bol veľkým podporovateľom druhej generácie bernolákovcov a štúrovcov. Významne prispel k popularizácii slovenskej literatúry v strednej Európe. Usiloval o zblíženie Slovanov, Maďarova Nemcov vzájomnými kontaktmi s predstaviteľmi národných kultúr a ich periodikami. Jeho pozostalosť obsahuje vyše 60 000 listov. Cenné sú jeho odborné a pedagogické monografie hospodárstva,potravinárstva a ekonómie z jeho pôsobenia v Keszthelyi i štúdie o Spišskej stolici.Vydal tiež štatistický a geografický slovník miest a obcí habsburskej monarchie, ale aj biografie jej najvýznamnejších osobností. Publikovalvo vyše 130 periodikách rôznych národností monarchie a venoval sa náročným edičným aktivitám.

Literatúra:

SBS V. R – Š. Martin: Matica slovenská 1992, s. 143.

WEBER, Samuel: Ehrenhalle verdienstvoller Zipserdes XIX. Jahrhunderts 1800 – 1900. Spišská Nová Ves:Schmidt 1901, s. 197.