Sorting by

×

Dr. Samuel Roth sa narodil 18. decembra 1851 vo Vrbove a zomrel 17. novembra 1889 v Levoči.

Pochádzal z chudobnej rodiny. Študoval na evanjelickom gymnáziu v Kežmarku a peštianskej univerzite, kde po ukončení r. 1874 získal doktorát. Potom sa stal vynikajúcim profesorom a od r. 1887 riaditeľom vyššej reálky v Levoči.

Bol aj školským inšpektorom evanjelického zboru v Levoči. Tiež sa stal jedným z hlavných funkcionárov Uhorského karpatského spolku a zaslúžil sa o výstavbu budovy Karpatského múzea v Popradea o propagovanie Karpát v zahraničných časopisoch.

Vydal a vypracoval niekoľko učebníc pre strednéškoly, venoval sa speleologickým výskumomvýchodoslovenských jaskýň. Robil a opísal geologické, paleontologické a archeologické výskumyv jaskyniach obce Poráč, Ružín, Veľká Lodina; Lipovskújaskyňu v pohorí Branisko, jaskyne v Dreveníku,v Muráni, v Novom, jaskyne vo Vysokých,Nízkych a Belianskych Tatrách.

Zaoberal sa a študoval reliéf Vysokých Tatier,čím položil základy tatranskej glaciológie. Študovalaj niekdajšiu činnosť ľadovcov v Tatrách.Svoje práce publikoval aj v zahraničných médiách,čím vyvolal veľký záujem prírodovedcovo tatranskú oblasť.

V priebehu 13 rokov napísal 18 učebníc, 56 vedeckýchpojednaní a 34 ďalších pedagogickýcha iných prác. Bol členom, korešpondentom Viedenského geologického ústavu a zakladajúcim členom Geologickej a geografickej spoločnosti. Jehomenom bol v Tatrách pomenovaný Ťažký štítv blízkosti Rysov.

Literatúra:

TIBENSKÝ, Ján a kol.: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku II. Bratislava:Obzor 1988, s. 389 – 392.

WEBER, Samuel: Ehrenhalle verdienstvoller Zipserdes XIX. Jahrhunderts 1800 – 1900. Spišská NováVesó, Schmidt 1901, s. 233 – 234.