Sorting by

×

Roth (Róth) Martin sa narodil 3. augusta 1841 v Kežmarku a zomrel 25. februára 1917 v Spišskej Novej Vsi.

Študoval na gymnáziu v Kežmarku, teológiukončil v Budapešti. Venoval sa však pedagogickejčinnosti – učiteľský diplom získal r. 1868. Najprv vyučoval v súkromí, potom od roku 1870 učil latinčinu,ale hlavne nemeckú gramatiku a literatúruna evanjelickom gymnáziu v Spišskej Novej Vsi,neskôr učil aj zemepis a prírodopis. Staral sa o numizmatickúzbierku, ktorá existovala pri škole.

Bol jedným z organizátorov Uhorského karpatskéhospolku, bol pri zostavovaní jeho ročenieka spoluzakladateľom Karpatského múzea v Poprade,spoluautorom dejín Spišského učiteľskéhospolku.• Jeho meno predtým niesol Ťažký (bývalý Český)štít vo Vysokých Tatrách a roklina v Slovenskomraji, nadväzujúca na tiesňavu Veľký Sokol, ktorejprvý prechod uskutočnil 20. augusta 1898 MartinRoth s Dr. Ferdinandom Filarským, rodákomz Kežmarku a prof. M. Károlym.

Literatúra:

GRÓSZ, Alfréd: A késmárki evangélikus líceum részvételea Magas Tátra feltárásában. Výročná správanemeckého gymnázia v Kežmarku 1941/42. Kežmarok:Sauter 1942.