Sorting by

×

Rodina Wildburg bola kežmarská dôstojnícka rodina v 19. a 20. storočí.

Rod Wildburg pochádza z Nemecka, kde je hrad rovnomenného mena (Porýnsko-Pfalcko). Nie je známe, kedy získali rodový erb, ani to, kedy sastali barónmi. Muži tohoto rodu slúžili ako vysokí dôstojníci v armáde – dostali sa do Rakúska,Talianska i Uhorska.

Do Kežmarku prišli v 1. pol. 19. stor. Otec Moric(1804 – 1868) bol cisársko-kráľovský major (Levoča ho vyhlásila za svojho čestného obyvateľa),vo vojenskej službe boli aj synovia Herman,c. k. kapitán (1835 – 1896), Moric (1838 – 1863),c. k. nadporučík jazdectva a Adolf (1840 – 1866),c. k. poručík.

Potomkov mal iba Herman – aj tí boli vo vojenskej službe ako Moric – okresný hajtman (1868? –25. apríl 1927 – zastrelil sa), patril do obce Bruckv Štajersku a bol rakúskym štátnym občanom;iba Juraj (1872 – 6. apríl 1934) bol súkromníkom a starým mládencom – podobne ako jeho matka Lujza (1840 – 19. júl 1936). Niesla meno Wildburg aj za slobodna, nie je však vylúčené, že bolo prijaté,lebo v matrike mŕtvych, v kolónke rodičia je uvedená len matka Anna Mária Lányi. Mala aj dcéru Ruženu (1871 – 15. apríl 1932), ktorá umrela slobodná.

Wildburgovci sa veľmi zapájali do spoločenského života v meste a podporovali mnohé akcie.Ich erb sa nachádza na prístupe ku kazateľnici v rím. kat. Kostole sv. Kríža v Kežmarku, ktorú dali zhotoviť a tak isto opravili vyhorenú kaplnku v kežmarskom hrade po požiari r. 1865. Na stene kaplnky je pamätná tabuľa vojakovi Adolfovi Wildburgovi,ktorý padol r. 1866 vo rakúsko-pruskej vojne.•

Wildburgovci boli členmi Spišského poľnohospodárskeho spolku – napr. v ich záhrade, kde bol veľký skleník, sa r. 1865 uskutočnila Prvá výstava kvetov v Kežmarku a na ich majeri bola aj výstava hospodárskych zvierat. Dom Wildburgovcov sa nachádza na Ulici Dr. Alexandra č. 2 a má aj záhradu smerom do ulice.

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Osobnosti dejín Kežmarku. Historickýcintorín. Kežmarok: Vivit 2005.