Sorting by

×

Rodina Szontag bola stará kežmarská rodina v 16. až 20. storočí.

Rodina s viacerými variantmi prepisovania mena ako Sontag, Sonntag, Sonntagh, Sontagh,Szontag, Szontagh, Zontag… Rodina žila v Kežmarku už v 16. storočí. R. 1575 bol rektorom kežmarskej školy Imrich, no dlho neučil, vrátil sa do služieb mesta, pracoval ako notár a r. 1582 bol zvolený na richtára. Bol aj osobným tajomníkom majiteľa hradu Alberta Laskeho – pomáhal mu aj v časoch, keď Lasky prišiel o hrad – nevyplatil dlh Šebastiánovi Tökölimu a ten sa usadil v hrade.Lasky inscenoval r. 1584 s obyvateľmi proti hradu vzburu, pričom mu Imrich pomáhal.

Lasky sa pokúsil získať majetky späť vojenskou silou a napadol Tököliho v hrade. Napodiv meštianstvo ho podporovalo. Šebastián túto situáciu komentoval takto: „Pán Lasky ma pred celým občianstvom obvinil najstrašnejšími obžalobami a napadol najurážlivejšími výrazmi, potom vyzval občanov, aby napadli hrad a tí to aj urobili, hrad útokom obkľúčili, do okien hradu strieľali a veľa nechýbalo, aby ma strely z pušiek nezabili.”

Hrad sa bránil a tajný posol utekal do Levoče s prosbou o pomoc – keďže tam bola cisárska posádka,tá sa hneď pohla do Kežmarku a mesto obsadila.Vzbura bola potlačená, Lasky musel odísťdo Poľska a Imrich bol z Kežmarku doživotne vyhnaný,pričom mu skonfiškovali aj všetok majetok. Bez potomkov zomrel r. 1589.

Ďalší známi Szontaghovci používali erb, ktorí dostali ich spišskí príbuzní r. 1661: v modrom poli na zlatom trojvrší stojí čierna (?) jednohlavá orlica s rozprestretými krídlami a zlatým zobákom. Na klenote je zlaté slnko.

Zo Spišskej Novej Vsi sa presťahoval do Kežmarku Ján Szontagh (1697 – 1750). Jeho syn Ján sa odsťahoval do Spišskej Soboty. R. 1697 sa spomínajú rodiny Juraja, Jána a Andreja.

Samuel Szontag, syn Pavla zo Spišskej Soboty,mal syna Tobiáša (1780 – 1865), Tobiáš mal synov Karola (1812 – 1871), advokáta Spišskej župy a Imricha (1814 – 1880), kežmarského notára.Imrich mal syna Imricha mladšieho (1846 – 1899),doktora práv, hlavného notára Kežmarku. U notára Imricha Szontagha staršieho býval v r. 1868– 1969 počas svojich štúdií v Kežmarku budúci slovenský básnik Hviezdoslav.

Hrobka Szontaghovcov na cintoríne v Kežmarkuje označená erbom.•

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Majitelia rodových erbov v Kežmarku.In: Historica Carpatica 19/88, Košice: Východoslovenské vydavateľstvo 1988, s. 227 – 259.