Sorting by

×

Rodina Mauksch bola stará kežmarská rodina v 16. až 19. storočí.

Podľa rodinnej tradície prišla rodina na Spiš zo Saska. Má tiež viacero variantov prepisu mena: Mauchs, Maukisch, Maukusch, Mauks, Maugsch… Izrael Mauksch sa spomína v súpise obyvateľov r. 1577. Mal syna Donáta, ktorý r. 1635 dostal armales pre seba a deti z dvoch manželstiev – zo synov to boli Donát mladší, Daniel, Ján, Izrael a Žigmund. Erb v červenom štíte na zelenom trojvrší mal zlatú korunu, z nej vyrastal strieborný (?) kamzík, vpravo hore bola zlatá päťramenná hviezda. Kamzík bol aj na klenote.

Donát sa stal richtárom Kežmarku v r. 1632 – 1635, jeho syn Donát mladší bol vtedy senátorom a ďalší syn Ján v r. 1644 – 1645. Donát mladší mal taktiež syna Donáta – najmladšieho (1658 – ?), aj ten bol v r. 1670 – 1671 senátorom. V súpise obyvateľov z r. 1697 nachádzame kožušníka Štefana a Tobiáša mladšieho, mäsiarov Izraela, Daniela a Tobiáša staršieho – súčasne aj senátora. Maukschovcov nachádzame aj v súpisoch obyvateľov 18., 19. a prvej tretiny 20. storočia. Ich domy boli na Hradnom námestí č. 24 a na Hlavnom námestí č. 33, kde sa rodičom Tobiášovi Maukschovi a Anne-Márii Toperczer narodil Tomáš (1749 – 1832), niekde uvádzaný aj Tobiáš, budúci prírodovedec.

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Majitelia rodových erbov v Kežmarku. In: Historica Carpatica 19. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo 1988, s. 227 – 259.

WEBER, Samuel: Mauksch Tamás. In: A Magyarországi Kárpátegyesület évkönyve XXX. Spišská Nová Ves 1903, s. 35 – 63.