Sorting by

×

Martin a Ján Klanica boli náboženskí spisovatelia – študovali v Kežmarku (18. – 19. storočie)

Martin Klanica (1740 Martin – 1810 Kameňany) sa zapísal do kežmarskej školy v školskom roku 1757/58. Bol pedagógom i evanjelickým farárom – aj seniorom Rimavského seniorátu. Písal v latinčine historické a náboženské diela.

Ján Klanica (18. stor.) sa zapísal do kežmarskej školy r. 1771, vysokoškolské štúdiá skončil v Jene. V r. 1781 – 1784 pôsobil na kežmarskej škole vo funkcii konrektora, pričom vykonával aj slovenské evanjelické služby Božie. Z Kežmarku odišiel za rektora do Banskej Bystrice a nakoniec bol vicežupanom na Dolnej zemi. Písal náboženské diela.

Literatúra:

ĎUROVIČ, Ján: Evanjelická literatúra do tolerancie. Martin: Matica slovenská 1940. Evanjelická encyklopédia. Bratislava 2001.