Sorting by

×

PhDr. Fridrich Repp sa narodil 16. septembra 1903 v Liberci v Čechách a zomrel 14. októbra 1974 v Bad Hall v Rakúsku.

Študoval na nemeckej univerzite v Prahe (nemeckú,slovanskú a klasickú jazykovedu a východoeurópskedejiny). Stal sa profesorom ev. nemeckéhogymnázia v Kežmarku. V rokoch 1927– 1928 zoradil kežmarský a popradský mestskýarchív. V r. 1930 až 1938 bol profesorom na gymnáziuv Prešove, roku 1939 školským radcom voViedni a Liberci, kde aj habilitoval v slavistike.

Slúžil v armáde, bol v zajatí do roku 1946. Bolvyhlásený za občana bez štátnej príslušnosti a ažroku 1956 mohol znova nastúpiť ako učiteľ nagymnáziu a univerzite vo Viedni. Roku 1964 sastal profesorom pre bohemistiku. Aj po vysídlení ostal v spojení s karpatskými Nemcami, zúčastňovalsa na ich kultúrnych zrazoch v Nemecku, naktorých mával vlastivedné prednášky. Podporoval kultúrne úsilie karpatských Nemcov v Rakúsku.Redaktor ročenky Karpathenjahrbuch 1960 –1961. Publikoval o dejinách a folkloristike karpatskýchNemcov, o slovanských a staročeských cirkevnýchrukopisoch a zbieral karpatskonemeckéľudové piesne: Zipser Liederblatt (Spišské piesne),Šumperk, 1924. V rokoch 1928 až 1938 bol spolupracovníkomnovín Karpathenland.

Dielo: Satzungen der Stadt Kesmark vom Jahre1667 (Ustanovenia mesta Kežmarok z r. 1667), In:Karpathenland, ročník 2, 1929; Die Kultur derSlowaken (Kultúra Slovákov), In: Handbuch derKulturgeschichte, zväzok 2, 1939; pre príručkuDie Weltliteratur (Svetová literatúra), Viedeň 1950 spracoval české a slovenské básne; Reimwörterbuchzu Ulrich von Eschenbach (Slovník rýmovku Ulrichovi z Eschenbach), 1940; Der Anhangzu Ulrich von Eschenbach (Prídavok ku Ulrichoviz Eschenbach), In: Zeitschrift en für deutsches Altertum(Časopis pre nemecký starovek) 68/1931;Die Kultur der Tschechen und der Slowaken (KultúraČechov a Slovákov), In: Handbuch der Kulturgeschichten,1966.

Literatúra:

RAINER, Rudolf, P. SDS – ULREICH, Eduard: KarpatendeutschesBiographisches Lexikon, Stuttgart,1988, s. 269.