Sorting by

×

Ján Juraj Rainer (Rajner, Reiner) sa narodil 3. apríla 1800 v Spišskej Sobote a zomrel 23. februára 1872 v Spiššskej Sobote.

Študoval v rodnom meste, potom prešiel na kežmarskélýceum, tu ostal len dva roky. Vrátil sa doSpišskej Soboty, aby po vyučení za mäsiara prevzalotcovo remeslo.
R. 1871 napísal závet, v ktorom zanechal 10 000zlatých pre kežmarské lýceum na základinuSchmecker Rajner – Stift ung: polovica bola určenána platy profesorov, polovica ako štipendiumpre najusilovnejších študentov.
Jeho meno sa spája s Vysokými Tatrami. Prenajalsi osadu Starý Smokovec, kde prestaval a zmodernizovalviacero budov, staral sa o výstavbu novýchciest, ktoré by spájali Tatry s okolím.
R. 1863 vybudoval neďaleko Studenovodskýchvodopádov najstaršiu kamennú útulňu pre turistov– dodnes známu Rainerovu chatu, familiárnezvanú Rajnerka. Chata síce r. 1884 prestalaslúžiť pre návštevníkov, využíval ju len personála až r. 1983 bola ako pamiatkový objekt zreštaurovaná.
R. 1997 kežmarský pedagóg Peter Petras so súhlasom TANAP-u rekonštruoval interiér chatya r. 1998 ju uviedol do prevádzky.
Literatúra:
A késmárki ág. hitv. evang. Kerületi Lyceum 1889/90tanévi értesitője. Késmárk 1900.
WEBER, Samuel: Ehrenhalle verdienstvoller Zipserdes XIX. Jahrhunderts 1800 – 1900. Spšská Nová Ves:Schmidt 1901.