Sorting by

×

Dr. Ján Daniel Perlitzy sa narodil 29. októbra 1705 v Kežmarku a zomrel 6. apríla 1778 v Lučenci-Opatová.

Jeho predkovia boli českí exulanti. Otec Eliáš, narodený v Púchove, bol evanjelickým farárom v Kežmarku. Ján Daniel študoval v Kežmarku, Miškovci, na kolégiu v Prešove a v Bratislave. Potom študoval medicínu na univerzitách v Jene, Wittenbergu a Utrechte, kde v r. 1728 získal doktorát medicíny.

Prvé roky pracoval ako lekár v Kežmarku, potom v Banskej Štiavnici a napokon ako stoličný lekár v Lučenci. V r. 1754 odchádza na svoj majetok do Opatovej, kde sa výlučne venuje prírodným vedám.

Už od počiatku svojej tvorivej činnosti sa snažil uplatňovať matematické a fyzikálne zákony, ale aj mechaniku v medicíne. Opísal prístroje na meranie dažďových zrážok a meranie rosy aj s ich využitím v meteorológii. Píše práce o teple a jeho využití v medicíne, význame merania teploty tela a o prístrojoch, ktoré vyšetrujú povahu človeka. Píše prácu De machinis novis architectonicis (O nových strojoch v staviteľstve), v ktorej predstavuje Akadémii vied v Berlíne a pruskému kráľovi F. Viliamovi III. stroj na vodný pohon, ktorý sa dá uplatniť pri stavbe domov a navrhuje pojazdný mlyn. Neskôr sa venuje šíreniu zdravotníckej osvety maďarskými knihami Zdravotný sprievodca, Domáce liečebné prostriedky pre chudobu, O ochrane proti moru, čím bol zvolený za člena Academia Leopoldina. Do tlače pripravil prvé obsiahle súdno-lekárske dielo u nás Sacra Themidos Hungariae (Chrám Themidin v Uhorsku), ktoré, žiaľ, nevyšlo.

Podobne sa s neúspechom stretol u panovníčky Márie Terézie aj pri predložení návrhu na zriadenie Vysokej lekárskej školy v Banskej Štiavnici. V návrhu podrobne rozpracoval zásady, plán, učebné osnovy a celú štruktúru fungovania školy. Návrh bol zamietnutý pre nedostatok finančných prostriedkov. Zosnoval plán na zlepšenie verejného stavu zdravotníctva v Uhorsku a vydal práce Ariadnina niť v lekárskej činnosti a Medicína comparatíva (Porovnávacia medicína). Venoval sa aj pedagogickým, jazykovedným a právnickým otázkam rozpracovaným v diele Prehľad uhorských právnych vied.

V r. 1741 bol panovníčkou Máriou Teréziou povýšený do šľachtického stavu.

 

Literatúra:

MARTINCZAK, František: Medicína na Spiši 1412 – 1770. In: Spiš 3 – 4, Košice: Východoslovenské vydavateľstvo 1973, s. 133 – 249. SBS IV. Martin: Matica slovenská 1990, s. 436.

TIBENSKÝ, Ján a kol.: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku I. Bratislava: Obzor 1986, s.168 – 171.