Sorting by

×

František Nadler sa narodil 4. júla 1807 v Kežmarku a zomrel 26. júna 1831 v Kežmarku.

Narodil sa v rodine Pavla Nadlera, profesora lýcea v r. 1789 – 1809. František tiež študoval na lýceu, jeho profesorom bol Ján Chalupka, neskôr slovenský dramatik. Chalupka sa rozhodol najlepšie latinské práce študentov zapisovať do osobitnej knihy cti. A tak vznikla kniha Specimina Styli latini a Studiosis Eloquentiae exhibita. V r. 1818 – 1824 sa do knihy zapísali 161 autori s 345 prácami. Medzi autormi dominujú neskorší profesori lýcea František Nadler, Samuel Bene a Hugo Stenczel. Práve Chalupka rozpoznal veľké Nadlerove básnické vlohy a viedol ho k písaniu.

Po skončení vysokoškolských štúdií sa vrátil Nadler do Kežmarku a ako profesor lýcea tu pôsobil v r. 1829 – 1831. Predčasná smrť mu zabránila, aby mohol svoje verše publikovať. Okolo 300 kníh z jeho knižnice sa nachádza v lyceálnej knižnici pod názvom Bibliotheca Nadleriana.

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín. Kežmarok: Vivit 2005.

Lyceálna knižnica v Kežmarku. Specimina Styli latini.