Sorting by

×

Dr. Ladislav Nádaši-Jégé sa narodil 12. februára 1866 v Dolnom Kubíne a zomrel 2. júla 1940 v Dolnom Kubíne.

Študoval v Kežmarku v dvoch najnižších ročníkoch gymnázia v rokoch 1875 – 1877. Z prvého ročníka však vystúpil, napokon si urobil potrebné skúšky a druhý ročník už absolvoval v Kežmarku. Bol vynikajúcim žiakom, ktorý už do Kežmarku prišiel so znalosťou nemčiny, ba i hebrejčiny. Maturoval v Levoči. Medicínu vyštudoval v Prahe, kde bol aktívnym členom, dokonca istý čas aj predsedom akademického spolku Detvan. Takmer stále pôsobil ako lekár v Dolnom Kubíne – bol blízkym priateľom P. O. Hviezdoslava. V tvorbe sa zameral na poviedky z malomeštiackeho prostredia, ale aj na historickú prózu (Adam Šangala, Svätopluk). Spracoval aj autobiografi cké motívy (Cesta životom). Pokúšal sa aj o drámu. Z jeho pera vzniklo aj viacero odborných článkov.

Literatúra:

Jégé v kritike a spomienkach. Bratislava: SVKL 1954.

Triedne výkazy lýcea.

Zbierky Múzea v Kežmarku.