Sorting by

×

Ľudovít Bakoš sa narodil 9. októbra 1919 v obci Pukanec a zomrel 15. februára 1974 v Bratislave.

V r. 1932 – 1935 študoval na gymnáziu v Kežmarku v 3. – 5. ročníku, potom v Banskej Bystrici, kde zmaturoval. V r. 1938 – 1942 študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, v r. 1943 – 1945 učil na gymnáziách v Žiline a Banskej Štiavnici, bol aj účastníkom ilegálneho protifašistického hnutia.

Po skončení II. svetovej vojny pracoval na Povereníctve školstva, Filozofi ckej fakulte UK v Bratislave, Štátnom pedagogickom ústave, na ÚV KSS, potom prednášal a bol prorektorom na Vysokej škole pedagogickej, na Filozofi ckej fakulte UK, kde bol aj dekanom, r. 1963 sa stal univerzitným profesorom, bol aj riaditeľom Ústavu pre učiteľské vzdelávanie pri UK.

Spočiatku spracoval monografi u o Ľ. Štúrovi z hľadiska školy a výchovy, potom písal o J. A. Komenskom, J. J. Rousseauovi a neskôr sa venoval výlučne otázkam komunistickej výchovy a v tomto duchu koncipoval aj vysokoškolské učebnice a svoje pedagogické diela.

Literatúra:
SBS I. Martin: Matica slovenská 1986, s. 110.