Sorting by

×

Daniel Lichard sa narodil 17. januára 1812 v Slovenskej Ľupči a zomrel 17. novembra 1882 v Skalici.

Študoval na gymnáziu v Rimavskej Sobote, odkiaľ prišiel na kežmarské lýceum. Tu zotrval v rokoch 1823 – 1828. Je možné, že bol aj členom Slovenskej študentskej spoločnosti. Z tých čias sa dokumenty o jej činnosti nezachovali, pretože na ďalších štúdiách na lýceu v Bratislave bol jedným zo spoluzakladateľov Spoločnosti česko-slovanskej, dokonca bol aj jej predsedom.

Teológiu študoval vo Viedni, ako farár pôsobil v Ochtinej a Skalici, medzitým učil na lýceu v Banskej Štiavnici.

Už ako známy publicista daroval kežmarským študentom do ich „slovanskej“ knižnice viacero kníh slovanských autorov.

Bol vydavateľom Domovej pokladnice – prvého slovenského ľudového kalendára (1841), založil prvý hospodársky časopis Noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život (1848), vydával Slovenský pozorník a hospodársky časopis Obzor. Napísal viacero populárno-odborných diel (Poučenie o cholere, Rozmluvy o Matici slovenskej, Malý účtovník…)

Literatúra:

SBS III. Martin: Matica slovenská 1989, s. 403.