Sorting by

×

Juraj Leudischer sa narodil v Levoči a zomrel v roku 1560 v Strážkach.

Juraj Leudischer sa považuje za prvého šíriteľa reformačnej myšlienky Dr. Martina Luthera v Kežmarku a blízkom okolí.

Pôvodne bol údajne remeselníkom – krajčírom, resp. kožušníkom. Po štúdiách teológie v Krakove bol vysvätený v Budíne r. 1522 za rímskokatolíckeho kňaza a pôsobil ako kaplán v rodnej Levoči. Nedodržiaval však predpísaný celibát, kvôli čomu Levoču opustil a v Sliezsku sa oženil so svojou levočskou láskou. Vzdal sa katolíckeho kňazstva a stal sa kupcom. Keď sa vrátil do Levoče, zatkli ho a prepustili len na príhovor tamojšieho farára.

Či z trucu alebo presvedčenia prijal učenie Martina Luthera, to sa už nedozvieme, ale napokon sa stal jeho horlivým prívržencom.

Z Levoče odišiel Leudischer do Kežmarku, kde r. 1530 bol mestskou radou zvolený za miestneho farára a dňa 26. septembra 1531 prevzal inventár fary.

Leudischer sa nepokladal za neomylného kňaza, ale len za „kazateľa a služobníka Božieho slova“. Bol proti celibátu – sobášil aj iných kňazov. Zrušil ušnú spoveď a Večeru Pánovu prisluhoval pod obojím. Centrom bohoslužieb sa stalo aj u neho kázanie Božieho slova, a to nie v latinčine, ale v nemčine, v reči, ktorej každý rozumel.

V Kežmarku ostal 12 rokov. Ako farár pôsobil v Toporci, Ľubici, Mlynici a Strážkach.

Literatúra:

RAINER, Rudolf – ULREICH, Eduard: Karpatendeutsches Biographisches Lexikon. Stuttgart 1988.

VESELÝ, Daniel: Dejiny kresťanstva a reformácie na Slovensku. Bratislava: Evanjelická bohoslovecká fakulta UK 1998.