Sorting by

×

Šebastián Ambrosius Lam sa narodil 23. augusta 1544 v Kežmarku a zomrel 24. októbra 1600 v Kežmarku.

Šebastián Ambrosius Lam sa narodil v Kežmarku v r. 1544 (iné pramene 1542), kde aj študoval. Najprv (1572 – 1575) pôsobil ako učiteľ v Spišskej Belej a v Spišskej Sobote. Potom (1575 – 1577) odišiel na univerzitu do Wittenbergu a po návrate sa stal rektorom kežmarského lýcea. R. 1580 (niektoré pramene uvádzajú už rok 1578 alebo až 1581) odišiel do Prešova, kde bol evanjelickým farárom do roku 1583. Potom sa vrátil do Kežmarku, kde tiež pôsobil ako farár. Po roku 1591 sa stal prívržencom kalvinizmu. Pod ochranou rodiny Tököli viedol vieroučné spory hlavne s učiteľmi šľachtickej školy Gregora Horvátha Stansitha v Strážkach. Evanjelické synody v Levoči 1595 a v Prešove 1596 ho obvinili z kryptokalvinizmu, synoda v Sabinove 1599 ho už obvinila ako falošného proroka a kalvinistu.

Vďaka svojmu vzdelaniu a spisovateľskej činnosti mal medzinárodné kontakty s učenými kruhmi vo Viedni, Prahe a v Sedmohradsku. Jeho rozsiahla korešpondencia s riaditeľom cisárskej dvornej a štátnej knižnice Hugom Blotiom patrí ku vzácnym prameňom ideí neskorého humanizmu. Ako latinský humanistický básnik bol žiakom talianskych vzorov. Bol horlivým spisovateľom teologických polemických prác európskeho významu.

Vydal spevník so 146 vlastnými piesňami a písal aktuálne Modlitby proti Turkom a Tatárom. Z jeho diel: Antithesis uniquitatis et orthodoxae doctrinae de Persona Christi (?), Zerbst 1591; Kurze Wiederholung der reinen Lehre der Stadt Kesmark (Krátke zhrnutie čistého učenia mesta Kežmarok), Erfurt 1598; Defensio orthodoxae doctrinae (?), Zerbst 1598; Declaratio… exorcismi… in arce Kesmarkiensis (?), Zerbst 1598.

Literatúra:

RAINER, Rudolf, P. SDS – ULREICH, Eduard: Karpatendeutsches Biographisches Lexikon, Stuttgart 1988, s. 20. SBS III. Martin: Matica slovenská 1989, s. 343.

Rukopisná kronika Prešovského evanjelického a. v. cirkevného zboru.