Sorting by

×

Narodil sa 23. mája 1920 v Likavke. Na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity (Univerzity Komenského) študoval v rokoch 1940 – 1944 odbor slovenský jazyk a ruský jazyk; v rokoch 1954 – 1959 diaľkovo na Vyššej pedagogickej škole v  Prešove odbor matematika-fyzika. Začal vyučovať v  Ružomberku, no už od školského roku 1946/1947 pôsobil na gymnáziu v  Kežmarku, potom na Strednej škole chlapčenskej, na Strednej škole dievčenskej, od roku  1953 na Jedenásťročnej strednej škole,  od roku  1964 na Strednej všeobecnovzdelávacej škole a po jej zmene ďalej na Gymnáziu P.  O. Hviezdoslava až do odchodu do dôchodku v roku 1982. V Kežmarku sa v r. 1951 oženil a s manželkou Helenou vychovali štyri deti. Na začiatku svojej pedagogickej praxe vyučoval slovenský jazyk a ruský jazyk, neskôr matematiku, fyziku a aj polytechnickú výchovu. Jeho hlavným predmetom sa stala matematika, ktorú, podľa spomienok žiakov, dokázal sprístupniť každému. Zomrel 14. februára 2008 v Kežmarku a tu je aj pochovaný na starom cintoríne