Sorting by

×

Pavol Kray st. sa narodil 5. novembra 1688 v Kežmarku a zomrel 27. júla alebo 16. augusta 1720 v Rakúsoch.

Stredný syn popraveného richtára Jakuba Kraya sa po štúdiách v Kežmarku a Kráľovci dal na vojenské remeslo, podobne ako najstarší brat Jakub. Bojoval proti Turkom pod vedením princa Eugena Savojského. Dosiahol hodnosť nadporučíka v ženijnom zbore. Na žiadosť cisárskeho poľného komisára von Noltena vyhotovil r. 1715 najstaršiu známu mapu Spiša a blízkeho okolia so znázornením horstiev, riek, miest, hradov atď. v originálnych slovensko- nemecko-maďarských názvoch, napr: iba Kesmarkinum, ale: Libicze – Leibitz, Durlsdorf – Tvarosnya, Windischdorf – Tótfalu atď. Túto mapu prevzal slávny slovenský vedec Matej Bel do svojej Antiquae et novae Hungariae prodromus (Posol starého a nového Uhorska), vydanej v Norimbergu r. 1723, teda už tri roky po smrti jej autora. Kray zomrel v rodinnej kúrii v Rakúsoch, pochovaný bol v Kežmarku buď na evanjelickom cintoríne, alebo v hrobkách pod artikulárnym kostolom.

Literatúra:

KRAY, István, ifj .: A Kray család története és leszármazása. Közlemények Szepes vármegye múltjából, r. 5, 1913, s. 234 – 249.

MELZER, Jacob: Biographien berühmter Zipser. Košice: Ellinger 1832.