Sorting by

×

Jakub Kray ml. sa narodil 27. novembra 1686 v Kežmarku a zomrel 23. septembra 1753 v Kežmarku.

Študoval vo svojom rodisku, potom sa dal do vojenských služieb, paradoxne do cisárskych, ktoré dali popraviť jeho otca. Bojoval v armáde generalissima habsburskej armády Eugena Savojského, bol aj v službách Márie Terézie. Z armády odišiel v pomerne vyššom veku. Po návrate do Kežmarku bol zvolený za senátora. Ako senátor v r. 1749 spísal na základe archívnych dokumentov podrobnú históriu slobodného kráľovského mesta Kežmarok od r. 1280. Nemecký rukopis je v lyceálnej knižnici, žiaľ, dodnes nepreložený, ale starší historici z neho čerpali.

Vojensky orientoval aj svojich synov – Pavla (1735 – 1804), ktorý sa stal cisárskym maršalom; od neho sa začala odvíjať peštianska vetva rodu, a Alexandra (1742 – 1817), ktorý sa stal majorom; ním začala šarišská vetva. Tretí syn Jakub (1733 – 1774) nebol vojakom, stal sa kežmarským notárom; ním začala spišská vetva, ktorá z Kežmarku prešla v druhej polovici 19. storočia do Levoče a jej okolia a po I. svetovej vojne sa rodina defi nitívne odsťahovala do Maďarska.

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Majitelia rodových erbov v Kežmarku. In: Historica Carpatica 19. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo 1988, s. 227 – 259.

KRAY, István, ifj .: A Kray család története és leszármazása. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából, r. 5, 1913, s. 234 – 249.

KRAY, Jacob: Relation über unterschiedliche Begebenheiten, welche sich von Ao 1280 in der Königl.Freyen-Stadt Kesmark von Zeit zu Zeit zugetragen…

Aufgezeichnet durch Jacobum Kray, Ratsheren derselbigenStadt Ao 1749 (ďalej Kray: Relation…) Rukopis. Lyceálna knižnica v Kežmarku.